Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy je hlavným dokumentom o vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ, ktorý každoročne uverejňuje Komisia.

Čo je Monitor vzdelávania a odbornej prípravy?

Už ôsmy rok po sebe Monitor vzdelávania a odbornej prípravy aj v roku 2019 zhromažďuje širokú škálu dôkazov s cieľom poukázať na vývoj vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európskej únii (EÚ).

V správe sa vyhodnocuje pokrok jednotlivých krajín pri dosahovaní cieľov strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2020 (ET 2020). Správa poskytuje aj prehľad opatrení na riešenie otázok súvisiacich so vzdelávaním ako súčasť procesu európskeho semestra.

Monitor ponúka návrhy na politické reformy, vďaka ktorým môžu vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce.

Správa okrem toho pomáha určiť, kde by sa finančné prostriedky EÚ určené na vzdelávanie, odbornú prípravu a zručnosti mali zamerať prostredníctvom budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, viacročného finančného rámca (VFR).

Monitor pozostáva z porovnania naprieč krajinami a z 28 podrobných správ o jednotlivých krajinách.

Vydanie za rok 2019

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2019 predstavil komisár Tibor Navracsics na druhom európskom samite o vzdelávaní dňa 26. septembra 2019.

Hlavnou témou najnovšieho vydania sú učitelia. Učitelia sa považujú za faktor, ktorý má najväčší vplyv na vzdelávanie študentov v školskom prostredí.

Pri príprave monitoru sa využívajú nové údaje a vďaka tomu sa v ňom poukazuje na spoločné výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ v snahe prilákať a udržať si najlepších pedagogických pracovníkov. Očakáva sa, že táto výzva bude ešte náročnejšia počas nasledujúceho desaťročia, v ktorom sa očakáva vlna odchodov skúsených učiteľov do dôchodku.

Tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy vychádza desať rokov po začatí uplatňovania strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave – ET 2020. Európske krajiny dosiahli veľký pokrok v oblasti rozšírenia účasti na vzdelávaní od zavedenia referenčných hodnôt EÚ v rámci tohto procesu v roku 2009.

Približne 20 % žiakov vo veku 15 rokov v celej Európe však stále zostáva ohrozených tzv. vzdelanostnou chudobou, pretože nemajú základné kompetencie v oblasti gramotnosti a matematiky, prípadne nemajú dostatočné znalosti prírodovedných predmetov. Medzi ďalšie prioritné oblasti monitorovania patria: jazykové zručnosti, vzdelávanie dospelých, učitelia, investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy, IKT vo vzdelávaní, podnikanie vo vzdelávaní a odborné vzdelávanie a príprava (OVP).

Nižšie sú uvedené publikácie (správy členských štátov EÚ a správy o jednotlivých krajinách, informačné prehľady, infografika, leták o referenčných hodnotách EÚ a prispôsobiteľné súbory údajov, mapy a grafy) týkajúce sa Monitoru za rok 2019, dostupné v angličtine a v príslušných národných jazykoch. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Správa EÚ
Správa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (analýza EÚ) v angličtine
Správa EÚ – Zhrnutie
Hlavné body správy Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (analýzy EÚ) a správ o jednotlivých krajinách (8 strán)
Prehľad EÚ
Dvojstranový dokument s informáciami o Monitore vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2019 v angličtine
Infografika EÚ
Infografika o referenčných hodnotách EÚ vo vzdelávaní a v odbornej príprave vo všetkých jazykoch EÚ
Všetky správy o jednotlivých krajinách v jednom dokumente
Všetkých 28 správ o jednotlivých krajinách v jednom vydaní v angličtine
Správy o jednotlivých krajinách, prehľady a infografika (podľa krajín)
Správy o jednotlivých krajinách, prehľady a infografika k jednotlivým krajinám v angličtine
Leták o referenčných hodnotách EÚ
Dvojstranový dokument s údajmi za celú EÚ a za jednotlivé krajiny týkajúcimi sa referenčných hodnôt EÚ vo vzdelávaní a v odbornej príprave v nemčine, angličtine a vo francúzštine.

Ďalšie informácie

Úplné znenie predchádzajúceho Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2018.

Prístup k aktualizovaným a prispôsobiteľným súborom údajov, mapám a grafom, ktoré sa týkajú referenčných hodnôt EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, získate na príslušnej webovej stránke Eurostatu.

Sieť Eurydice uverejňuje informácie o vnútroštátnych politikách a systémoch vzdelávania v členských štátoch EÚ, ako aj komparatívne správy o konkrétnych témach, ukazovateľoch a štatistikách (vrátane štrukturálnych ukazovateľov pre monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe).

V prípade otázok týkajúcich sa monitora sa môžete obrátiť na: eac-monitor@ec.europa.eu.