×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy je hlavným dokumentom o vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ, ktorý každoročne uverejňuje Európska komisia.

Kľúčovou súčasťou stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu je posilnenie vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Monitor vzdelávania a odbornej prípravy prináša prostredníctvom medzinárodných porovnaní a analýz jednotlivých krajín podnety do diskusie o prioritných témach v oblasti vzdelávania a dodáva podklady k diskusiám o národných reformách vzdelávania.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy vychádza zo širokej škály kvantitatívnych a kvalitatívnych zdrojov a zahŕňa údaje Eurostatu, štúdie a prieskumy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj analýzy vzdelávacích systémov siete Eurydice. Monitor je spoľahlivý a aktuálny zdroj informácií pre partnerskú výmenu skúseností medzi 28 členskými štátmi EÚ.

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), ktorý je fórom umožňujúcim členským štátom vymieňať si najlepšie postupy a navzájom sa učiť jeden od druhého, sa zameriava na to, aby sa do roku 2020 dosiahlo týchto šesť cieľov:

1. znížiť podiel osôb, ktoré predčasne ukončia vzdelávanie alebo odbornú prípravu, pod 10 %; 

2. dosiahnuť 40 % podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov s terciárnym vzdelaním;

3. dosiahnuť 95 % účasť na predškolskom vzdelávaní a starostlivosti;

4. znížiť slabý prospech v čítaní, matematike a prírodovedných predmetoch pod 15 %;

5. dosiahnuť 82 % mieru zamestnanosti čerstvých absolventov;

6. dosiahnuť 15 % účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní.

Medzi ďalšie prioritné oblasti monitorovania patria jazyky, zručnosti dospelých, učitelia, investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy, IKT vo vzdelávaní, podnikanie vo vzdelávaní a OVP.

Vydanie monitoru za rok 2018 oznámil komisár Tibor Navracsics 16. októbra 2018.

Nižšie nájdete nové publikácie, ktoré sú súčasťou Monitoru za rok 2018 (správy o EÚ a o jednotlivých krajinách, informačné prehľady, infografika, letáky o referenčných hodnotách EÚ a súbory údajov, mapy a grafy, ktoré si možno prispôsobiť).

Prehľady o jednotlivých krajinách a infografika sú k dispozícii vo vnútroštátnych jazykoch.

K dispozícii budú aj preklady správ o jednotlivých krajinách, s ktorými sa začalo v polovici novembra.

Dokumenty na stiahnutie

Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje o nové dokumenty hneď, ako sú k dispozícii. 

 

Správa EÚ
Správa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (analýza EÚ) v angličtine
Prehľad EÚ
Dvojstranový dokument s informáciami o Monitore vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2018 v angličtine
Infografika EÚ
Infografika o referenčných hodnotách EÚ vo vzdelávaní a v odbornej príprave vo všetkých jazykoch EÚ
Všetky správy o jednotlivých krajinách v jednom dokumente
Všetkých 28 správ o jednotlivých krajinách v jednom vydaní v angličtine
Správy o jednotlivých krajinách, prehľady a infografika (podľa krajín)
Správy o jednotlivých krajinách, prehľady a infografika k jednotlivým krajinám v angličtine
Leták o referenčných hodnotách EÚ
Dvojstranový dokument s údajmi za celú EÚ a za jednotlivé krajiny týkajúcimi sa referenčných kritérií EÚ vo vzdelávaní a v odbornej príprave v nemčine, angličtine a francúzštine.

Zdroje údajov

Prístup k aktualizovaným a prispôsobiteľným súborom údajov, mapám a grafom, ktoré sa týkajú referenčných hodnôt EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, získate na príslušnej webovej stránke Eurostatu.

Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa monitora, obráťte sa na: eac-monitor@ec.europa.eu

Môžete nás sledovať aj na Twitteri – @EUErasmusplus a #ETMonitor.