Monitor Kształcenia i Szkolenia

Monitor Kształcenia i Szkolenia to ważna publikacja Komisji poświęcona kształceniu i szkoleniu w UE. Jest on wydawany co roku.

Czym jest Monitor Kształcenia i Szkolenia?

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019 ósmy rok z rzędu gromadzi w jednej publikacji dane opisujące zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE).

W sprawozdaniu przedstawiono postępy poszczególnych państw w osiąganiu celów strategicznych ram współpracy europejskiej Kształcenie i szkolenie 2020 (ET 2020). Zawarto w nim również informacje na temat działań podjętych w celu rozwiązania kwestii związanych z edukacją w ramach europejskiego semestru.

Publikacja zawiera propozycje reform politycznych, dzięki którym krajowe systemy kształcenia i szkolenia będą mogły lepiej dopasować się do potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy.

Ponadto sprawozdanie wskazuje te obszary, na które należałoby przeznaczać więcej unijnych środków finansujących kształcenie, szkolenie i nabywanie umiejętności w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE – wieloletnich ram finansowych.

Monitor obejmuje porównanie między państwami, a także 28 szczegółowych sprawozdań krajowych.

Wydanie z 2019 r.

Komisarz Tibor Navracsics przedstawił Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019 na drugim europejskim szczycie poświęconym edukacji w dniu 26 września 2019 r.

Głównym tematem najnowszego wydania są nauczyciele, których uważa się za czynnik mający najsilniejszy wpływ na uczenie się w środowisku szkolnym.

Monitor wykorzystuje nowe dane i obrazuje wspólne wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie UE, aby zatrudnić i utrzymać najlepszych nauczycieli. Wyzwanie to stanie się jeszcze bardziej widoczne w kolejnym dziesięcioleciu, kiedy to wielu doświadczonych nauczycieli będzie przechodzić na emeryturę.

Tegoroczne wydanie Monitora Kształcenia i Szkolenia ukazuje się dziesięć lat po inauguracji strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). W ramach tej współpracy kraje europejskie dokonały znacznych postępów, jeśli chodzi o udział w edukacji, od czasów wprowadzenia w 2009 r. poziomów odniesienia obowiązujących w całej UE.

Jednakże około 20 proc. piętnastolatków w Europie nadal jest zagrożonych ubóstwem edukacyjnym – brakuje im podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki oraz wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych. Dodatkowe obszary priorytetowe, które należy monitorować, to: umiejętności językowe i kształcenie dorosłych, zawód nauczyciela, inwestycje w kształcenie i szkolenie, technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji, przedsiębiorczość w edukacji oraz kształcenie i szkolenie zawodowe.

Poniżej znaleźć można publikacje (sprawozdania państw członkowskich UE, sprawozdania krajowe, arkusze informacyjne, infografiki, ulotki na temat poziomów odniesienia UE oraz interaktywne zbiory danych, mapy i wykresy) dotyczące wydania monitora z 2019 r., dostępne w języku angielskim i w językach poszczególnych krajów. 

 

Dokumenty do pobrania

Sprawozdanie UE
Sprawozdanie Monitora Kształcenia i Szkolenia (analiza UE) w języku angielskim
Sprawozdanie UE – streszczenie
Najważniejsze informacje w sprawozdaniu Monitora Kształcenia i Szkolenia (analiza UE) i w sprawozdaniach krajowych (8 stron)
Zestawienie informacji na poziomie UE
Dwustronicowy dokument przedstawiający Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019 w języku angielskim
Infografiki dotyczące UE
Infografiki na temat unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia we wszystkich językach UE
Wszystkie sprawozdania krajowe w jednym dokumencie
Wszystkie sprawozdania z 28 krajów UE w jednym dokumencie w języku angielskim
Sprawozdania krajowe, zestawienia informacyjne i infografiki (według kraju)
Sprawozdania krajowe, zestawienia informacyjne i infografiki w języku angielskim
Broszura na temat unijnych poziomów odniesienia
Dwustronicowy dokument przedstawiający dane unijne i krajowe na potrzeby unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia w języku niemieckim, angielskim i francuskim

Więcej informacji

Pełna wersja poprzedniego wydania – Monitora Kształcenia i Szkolenia 2018.

Aktualne i interaktywne dane, mapy i wykresy dotyczące unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Eurostatu.

Sieć Eurydice publikuje informacje na temat krajowych polityk i systemów edukacyjnych w państwach członkowskich UE, a także sprawozdania porównawcze na konkretne tematy, wskaźniki i statystyki (w tym wskaźniki strukturalne dotyczące monitorowania systemów kształcenia i szkolenia w Europie).

Pytania dotyczące Monitora prosimy przesyłać na adres: eac-monitor@ec.europa.eu.