/education/file/monitor-2017-newsjpg_lvmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Izglītības un apmācības pārskats īsumā

Izglītības un apmācības pārskats ir Komisijas ikgadēja publikācija, un tajā aplūkoti izglītības un apmācības jautājumi Eiropas Savienībā.

ES stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei būtiska daļa ir izglītības un apmācības veicināšana Eiropā. Tā kā šajā izglītības un apmācības pārskatā ir starptautiski salīdzinājumi un dažādu valstu analīze, tas veicina diskusijas par izglītības un apmācības prioritārajiem tematiem un dod vielu debatēm par valstu izglītības reformām.

Šā gada pārskata galvenā tēma ir nevienlīdzība, un tajā atspoguļotas nopietnas problēmas, ar ko saskaras daudzi eiropieši. ES dalībvalstis izmanto izglītību un apmācību dažādos veidos, lai panāktu vienlīdzību savā sabiedrībā, – neatkarīgi no tā, vai runa ir, piemēram, par vāju mācību rezultātu līmeni, kas saglabājas no vienas paaudzes nākamajā, vai grūtībām, ar ko saskaras migranti ar zemu kvalifikāciju.

Pārskatā, kuru apstiprinājuši visu ES dalībvalstu valdību pārstāvji, novērtēts ES un valstu progress, izmantojot sešus mērķrādītājus:

  1. samazināt izglītību un apmācību priekšlaikus pārtraukušo procentuālo daudzumu līdz mazāk nekā 10 %;
  2. panākt, lai 40 % 30–34 gadu vecu cilvēku būtu ieguvuši augstāko izglītību;
  3. panākt, lai agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē piedalās 95 % bērnu;
  4. samazināt nepietiekamus rezultātus lasītprasmē, matemātikā un zinātnēs līdz mazāk nekā 15 %;
  5. panākt, lai vidusskolu un augstskolu neseno absolventu nodarbinātības līmenis būtu 82 %;
  6. sasniegt 15 % pieaugušo līdzdalību izglītībā.

Izglītības un apmācības pārskata pamatā ir dažādi kvantitatīvi un kvalitatīvi datu avoti, tostarp “Eurostat” dati, ESAO pētījumi un apsekojumi un tīkla “Eurydice” veiktā izglītības sistēmu analīze. Pārskats ir uzticams un aktuāls datu avots, kas ļauj mācīties no līdzbiedriem 28 ES dalībvalstīs.

Lejupielādēt dokumentus

Iepazīties ar datiem

Jautājumi

Jautājumus par 2017. gada Izglītības un apmācības pārskatu un pieprasījumus sniegt datus, kuri ir tabulu un aprēķinu pamatā, lūdzam sūtīt uz eac-monitor@ec.europa.eu.

Sekojiet mums tviterī, izmantojot atsauces @EUErasmusplus un #ETMonitor.