Izglītības un apmācības pārskats

Ik gadu publicētais pārskats ir Eiropas Komisijas galvenā publikācija par izglītību un apmācību ES.

Kas ir Izglītības un apmācības pārskats

Izglītības un apmācības pārskatā 2019, kuru izdod nu jau astoto gadu pēc kārtas, apkopots plašs datu klāsts, kas parāda pārmaiņas valstu izglītības un apmācības sistēmās visā Eiropas Savienībā (ES).

Pārskatā novērtēts progress, ko dažādas valstis panākušas, īstenojot mērķus, kas noteikti stratēģiskajā satvarā Eiropas sadarbībai šajās jomās (Izglītība un apmācība 2020). Sniegta arī informācija par pasākumiem, kas veikti, lai risinātu ar izglītību saistītus jautājumus Eiropas pusgada ietvaros.

Pārskatā sniegti politisko reformu priekšlikumi, kas ļauj valstu izglītības un apmācības sistēmas labāk pielāgot sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.

Turklāt šis pārskats palīdz noteikt jomas, uz kurām ir jāvirza ES izglītības, apmācības un prasmju finansējums nākamajā ES ilgtermiņa budžetā, daudzgadu finanšu shēmā (DFS).

Šajā dokumentā sniegts dažādu valstu salīdzinājums un 28 padziļinātas analīzes ziņojumi par katru valsti atsevišķi.

2019. gada pārskats

Komisārs Tibors Navračičs iepazīstināja ar 2019. gada Izglītības un apmācības pārskatu otrajā Eiropas Izglītības samitā 2019. gada 26. septembrī.

Pēdējā pārskata uzmanības centrā ir skolotāji. Tiek uzskatīts, ka skolas vidē tieši skolotāji ir faktors, kas visvairāk ietekmē skolēnu apmācību.

Izmantojot jaunos datus, pārskats norāda uz ES dalībvalstu kopīgajām problēmām attiecībā uz labāko izglītības speciālistu piesaistīšanu un noturēšanu darbā. Šī problēma, domājams, kļūs vēl izteiktāka nākamās desmitgades laikā, kad daudzi pieredzējuši skolotāji varētu pensionēties.

Šī gada Izglītības un apmācības pārskata izdevums iezīmē desmito gadadienu, kopš izveidots stratēģiskais satvars Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā "Izglītība un apmācība 2020". Kopš ES mērķrādītāju izveides 2009. gadā šī procesa ietvaros Eiropas valstis ir panākušas lielu progresu ceļā uz plašāku dalību izglītībā.

Tomēr aptuveni 20 % skolēnu 15 gadu vecumā joprojām ir pakļauti izglītības nabadzības riskam, jo viņiem nav pamatprasmju rakstpratībā un matemātikā vai pietiekamu zināšanu eksakto zinātņu jomā. Pārskata papildu prioritāro jomu vidū ir šādas: valodu prasmes, pieaugušo izglītība un apmācība, pedagogi, investīcijas izglītībā un apmācībā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā, uzņēmējdarbība izglītībā un profesionālā izglītība un apmācība (PIA).

Zemāk atradīsiet publikācijas (ziņojumi par situāciju ES un katru valsti atsevišķi, faktu lapas, infografikas, brošūra par ES mērķrādītājiem un pielāgojamām datukopas, kartes un shēmas), kas saistītas ar 2019. gada pārskatu, angļu un attiecīgo valstu valodās. 

 

Lejupielādēt dokumentus

ES ziņojums
Izglītības un apmācības pārskata ziņojums (ES analīze), angļu valodā
ES ziņojums — kopsavilkums
Galvenie punkti Pārskatā par izglītību un apmācību (ES analīze) un ziņojumos par katru valsti atsevišķi (8 lapas)
ES faktu lapa
Divu lapu dokuments, kurš angļu valodā iepazīstina ar 2019. gada Izglītības un apmācības pārskatu
ES infografikas
Infografikas par ES mērķrādītājiem izglītībā un apmācībā, visās ES valodās
Visi ziņojumi par valstīm vienā dokumentā
Visi 28 valstu ziņojumi vienā dokumentā, angļu valodā
Ziņojumi par valstīm, faktu lapas un infografikas (par katru valsti)
Ziņojumi un faktu lapas par valstīm un infografikas, angļu valodā
Brošūra par ES mērķrādītājiem
Divu lapu dokuments, kurā sniegti ES un valstu dati attiecibā uz ES mērķrādītājiem izglītības un apmācības jomā, vācu, angļu un franču valodā

Sīkāka informācija

Lasīt Izglītības un apmācības pārskata 2018 pilno versiju.

Lai iepazītos ar atjauninātajām un pielāgojamām datu kopām, kartēm un diagrammām saistībā ar ES mērķrādītājiem izglītības un apmācības jomā, skatiet attiecīgo Eurostat tīmekļa vietni.

Eurydice tīkls publicē informāciju par valstu izglītības politiku un sistēmām ES dalībvalstīs, kā arī salīdzinošus ziņojumus par konkrētiem tematiem, rādītājiem un specifisku statistiku (ieskaitot strukturālos rādītājus attiecībā uz izglītības un apmācības sistēmu monitoringu Eiropā).

Ja jums ir jautājumi par pārskatu, rakstiet: eac-monitor@ec.europa.eu.