×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Izglītības un apmācības pārskats

Izglītības un apmācības pārskats ir Eiropas Komisijas galvenā ikgadējā publikācija par šo jomu ES.

Svarīga nozīme stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei ir izglītības un apmācības veicināšana. Šajā izglītības un apmācības pārskatā sniegtie starptautiskie salīdzinājumi un dažādu valstu analīze veicina diskusijas par izglītības prioritārajiem tematiem, kā arī sniedz materiālu debatēm par valstu izglītības reformām.

Izglītības un apmācības pārskata pamatā izmantoti dažādi kvantitatīvi un kvalitatīvi datu avoti, tostarp Eurostat dati, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pētījumi un apsekojumi un tīkla “Eurydice” veiktā izglītības sistēmu analīze. Pārskats ir uzticams un aktuāls datu avots, kas ļauj mācīties no līdzbiedriem 28 ES dalībvalstīs.

Stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020), kas ir forums, kurā dalībvalstis var apmainīties ar paraugpraksi un īstenot savstarpējo mācīšanos, līdz 2020. gadam jāsasniedz seši mērķi:

1. izglītību un apmācību priekšlaikus pārtraukušo īpatsvars ir mazāks par 10 %; 

2. 40 % iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem ir ieguvuši augstāko izglītību;

3. agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē piedalās 95 % bērnu;

4. to iedzīvotāju īpatsvars, kam ir nepietiekami rezultāti lasītprasmē, matemātikā un zinātnēs, ir mazāks par 15 %;

5. vidusskolu un augstskolu neseno absolventu nodarbinātības līmenis ir 82 %;

6. pieaugušo līdzdalība izglītībā sasniedz 15 %.

Pārskatā paredzētas šādas papildu prioritārās jomas: valodas, pieaugušo prasmes, pedagogu profesija, investīcijas izglītībā un apmācībā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā, uzņēmējdarbība izglītībā un profesionālā izglītība un apmācība.

Ar 2018. gada pārskatu 2018. gada 16. oktobrī iepazīstināja komisārs Tibors Navračičs.

Zemāk sniegtas saites uz jaunā 2018. gada pārskata publikācijām (ES un valstu ziņojumi, faktu lapas, infografikas, brošūra par ES mērķrādītājiem un pielāgojamām datu kopām, kartes un diagrammas).

Faktu lapas par valstīm un infografikas ir pieejamas valstu valodās.

Novembra vidū būs pieejami arī iztulkoti ziņojumi par valstīm.

Lejupielādēt dokumentus

Šo tīmekļa vietni regulāri atjaunina, pēc iespējas drīzāk tajā publicējot jaunākos dokumentus. 

 

ES ziņojums
Izglītības un apmācības pārskata ziņojums (ES analīze), angļu val.
ES faktu lapa
Dokuments (2 lpp.), kurā sniegts apraksts par 2018. gada Izglītības un apmācības pārskatu, angļu val.
ES inforgrafikas
Infografikas par ES mērķrādītājiem izglītībā un apmācībā, visās ES valodās
Visi ziņojumi par valstīm vienā dokumentā
Visi 28 valstu ziņojumi vienā dokumentā, angļu val.
Ziņojumi par valstīm, faktu lapas un infografikas (par katru valsti)
Ziņojumi un faktu lapas par valstīm un infografikas, angļu val.
Brošūra par ES mērķrādītājiem
Dokuments (2 lpp.), kurā sniegti ES un valstu dati par ES mērķrādītājiem izglītības un apmācības jomā (vācu, angļu un franču val.).

Pieejamie dati

Lai iepazītos ar atjauninātajām un pielāgojamām datu kopām, kartēm un diagrammām saistībā ar ES mērķrādītājiem izglītības un apmācības jomā, skatiet attiecīgo Eurostat tīmekļa vietni.

Jautājumi

Ja jums ir jautājumi par pārskatu, rakstiet: eac-monitor@ec.europa.eu

Jūs varat mums sekot arī vietnē Twitter, izmantojot tēmturi @EUErasmusplus un #ETMonitor.