Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Stebėsenos biuletenis yra kasmet skelbiamas svarbiausias Komisijos švietimo ir mokymo ES srities leidinys.

Kas yra Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis?

2019 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje jau aštuntus metus iš eilės pateikiama daug įvairių duomenų, išreiškiančių nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų raidą visoje Europos Sąjungoje (ES).

Ataskaitose įvertinama šalių pažanga įgyvendinant Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslus. Jose taip pat pateikiama įžvalgų dėl priemonių, kurių imtasi su švietimų susijusioms problemoms spręsti, vykdant Europos semestro procesą.

Biuletenyje pateikiama pasiūlymų dėl nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų politikos reformų, kad jos geriau atsilieptų į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Be to, ataskaitos padeda nustatyti, kurioms švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sritims turėtų būti skiriama daugiausiai ES finansavimo pagal būsimą ES ilgalaikį biudžetą, daugiametę finansinę programą (DFP).

Biuletenyje pateikimas šalių tarpusavio palyginimas ir 28 išsamios šalių ataskaitos.

2019 m. biuletenis

Komisijos narys Tiboras Navracsicsius 2019 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį pristatė 2019 m. rugsėjo 26 d. vykusiame antrajame Europos aukščiausiojo lygio susitikime švietimo klausimais.

Šiame susitikime daugiausiai dėmesio skiriama mokytojams. Mokytojai laikomi stipriausią mokinių mokymuisi mokyklose poveikį darančiu veiksniu.

Biuletenyje, naudojantis naujais duomenimis, nurodomi visoms ES valstybėms narėms bendri sunkumai, kylantys norint į mokyklas pritraukti ir jose išlaikyti geriausius specialistus. Manoma, kad artimiausią dešimtmetį, kai daugybė patyrusių mokytojų pradės eiti į pensiją, šie sunkumai dar labiau paaštrės.

Šių metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje paminimas dešimtmetis nuo Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pradžios. Nuo 2009 m., kai buvo nustatyti ES lyginamieji indeksai, Europos šalys padarė didelę pažangą plėsdamos dalyvavimą švietimo srityje.

Tačiau maždaug 20 proc. penkiolikmečių Europoje vis dar susiduria su rizika įgyti per menką išsilavinimą, nes jie neturi pagrindinių raštingumo ir matematikos kompetencijų ar pakankamų gamtos mokslų disciplinų žinių. Kitos stebimos prioritetinės sritys yra kalbų įgūdžiai ir suaugusiųjų mokymasis, mokytojai, investicijos į švietimą ir mokymą, IRT švietimas, verslumo ugdymas švietimo srityje ir profesinis rengimas ir mokymas.

Toliau anglų ir atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis pateikiami su 2019 m. biuleteniu susiję leidiniai (ES ir šalių ataskaitos, informacijos suvestinės, infografikai, lankstinukas apie ES lyginamuosius standartus ir adaptuojami duomenų rinkiniai, žemėlapiai ir grafikai). 

 

Dokumentai

ES ataskaita
Švietimo ir mokymo stebėsenos ataskaita (ES analizė) (anglų kalba)
ES ataskaita. Santrauka
Pagrindiniai Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio (ES analizė) ir šalių ataskaitų aspektai (8 puslapiai)
ES informacijos suvestinė
Dviejų puslapių dokumentas, kuriame supažindinama su 2019 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu (anglų kalba)
ES infografikai
ES lyginamųjų standartų švietimo ir mokymo srityje infografikai visomis ES kalbomis
Visos šalių ataskaitos viename dokumente
Visos 28 šalių ataskaitos viename tome (anglų kalba)
Šalių ataskaitos, informacijos suvestinės ir infografikai (pagal šalis)
Šalių ataskaitos, šalių informacijos suvestinės ir infografikai anglų kalba
Lankstinukas apie ES lyginamuosius standartus
Dviejų puslapių dokumentas, kuriame supažindinama su ES ir šalių duomenimis, susijusiais su ES lyginamaisiais standartais švietimo ir mokymo srityje (vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis)

Daugiau informacijos

Visas ankstesnis 2018 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis.

Jei norite susipažinti su atnaujintais adaptuojamais duomenų rinkiniais, žemėlapiais ir grafikais, susijusiais su ES lyginamaisiais standartais švietimo ir mokymo srityje, apsilankykite specialiame Eurostato tinklalapyje.

Tinklas „Eurydice“ skelbia informaciją apie ES valstybių narių nacionalines švietimo politikas ir sistemas, taip pat lyginamąsias ataskaitas konkrečiomis temomis, rodiklius ir statistinius duomenis (įskaitant Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius).

Jei turite klausimų dėl stebėsenos biuletenio, kreipkitės adresu: eac-monitor@ec.europa.eu.