An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint

Foilseachán suaitheanta bliantúil an Choimisiúin ar oideachas agus oiliúint san Aontas Eorpach is ea an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint.

Cad é an rud é an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint?

Is é 2019 an t-ochtú bliain as a chéile den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint, doiciméad ina mbailítear raon leathan fianaise chun léiriú a thabhairt ar an bhforbairt atá déanta ag córais oideachais agus oiliúna náisiúnta ar fud an Aontais Eorpaigh.

Sa tuarascáil déantar measúnú ar an dul chun cinn atá déanta ag tíortha i dtreo na spriocanna Oideachais agus Oiliúna 2020 (ET 2020) atá sa Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach sna réimsí sin. Tá léargas sa tuarascáil freisin ar na bearta a rinneadh chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann leis an oideachas mar chuid de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh.

Tá moltaí san Fhaireachán maidir le hathchóirithe beartais a dhéanfadh na córais oideachais agus oiliúna náisiúnta níos freagrúla do riachtanais na sochaí agus do riachtanais an mhargaidh saothair.

Ina theannta sin, an maoiniú ón Aontas don oideachas, don oiliúint agus do scileanna sa chéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an Aontais, is é sin an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI), cabhraíonn an tuarascáil chun na háiteanna ar ar cheart an maoiniú sin a bheith dírithe a shainaithint.

San Fhaireachán tá comparáid idir tíortha agus 28 dtuarascáil mhionsonraithe ar gach tír.

Eagrán 2019

Chuir an Coimisinéir Tibor Navracsics Faireachán Oideachais agus Oiliúna 2019 i láthair ag an dara Cruinniú Mullaigh Eorpach faoin Oideachas an 26 Meán Fómhair 2019.

Is ar mhúinteoirí is mó a dhíríonn an t-eagrán is déanaí. Meastar gur ag múinteoirí atá an tionchar is mó ar fhoghlaim na ndaltaí i dtimpeallacht na scoile.

Trí úsáid a bhaint as sonraí nua, léiríonn an Faireachán na dúshláin chomhchoiteanna atá roimh Bhallstáit an Aontais maidir leis na gairmithe teagaisc is fearr a mhealladh agus a choinneáil. Meastar gur níos suntasaí a bheidh an dúshlán sin sna deich mbliana amach romhainn mar go bhfuil líon ard múinteoirí a bhfuil taithí acu le dul ar scor le linn na tréimhse sin.

Agus eagrán na bliana seo den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint curtha i láthair, tá deich mbliana ann ó seoladh an Creat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint – ET 2020. Tá dul chun cinn mór déanta ag na Ballstáit maidir leis an rannpháirtíocht san oideachas a mhéadú ó leagadh síos tagarmharcanna an Aontais sa bhliain 2009 mar chuid den phróiseas sin.

Mar sin féin, tá timpeall 20% de dhaltaí 15 bliana d’aois ar fud na hEorpa go fóill i mbaol na bochtaineachta oideachasúla mar nach bhfuil na hinniúlachtaí bunúsacha litearthachta ná matamaitice acu nó nach bhfuil eolas leordhóthanach acu ar an eolaíocht. Tá na nithe seo a leanas ar na réimsí tosaíochta maidir le monatóireacht: scileanna teangacha, oideachas aosach, múinteoirí, infheistíocht san oideachas agus san oiliúint, oideachas TFC, an fhiontraíocht san oideachas agus an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint (VET).

Seo thíos na foilseacháin (tuarascálacha na mBallstát agus de réir tíre, bileoga eolais, grafaicí faisnéise, bileog maidir le tagarmharcanna an Aontais agus le tacair sonraí inoiriúnaithe, léarscáileanna agus cairteacha) a bhaineann le Faireachán 2019. Tá siad ar fáil i mBéarla agus sna teangacha náisiúnta faoi seach. 

 

Doiciméid a íoslódáil

Tuarascáil an Aontais Eorpaigh
Tuarascáil ón bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint (anailís an Aontais) i mBéarla
Tuarascáil an Aontais - Achoimre Feidhmiúcháin
Buaicphointí na tuarascála ón bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint (anailís an Aontais) agus buaicphointí na dtuarascálacha de réir tíre (8 leathanach)
Bileog eolais an Aontais
Doiciméad dhá leathanach ina gcuirtear i láthair an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint, 2019, i mBéarla
Grafaicí faisnéise an Aontais
Grafaicí faisnéise ar thagarmharcanna an Aontais san oideachas agus oiliúint i dteangacha uile an Aontais
Tuarascálacha uile de réir tíre in aon doiciméad amháin
Tuarascálacha de réir tíre ó na 28 dtír in aon imleabhar amháin
Tuarascálacha de réir tíre, bileoga eolais agus grafaicí faisnéise (de réir tíre)
Tuarascálacha de réir tíre, bileoga eolais agus grafaicí faisnéise i mBéarla
Bileog ar thagarmharcanna an Aontais
Doiciméad dhá leathanach ina gcuirtear i láthair sonraí an Aontais agus sonraí de réir tíre ar thagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint i nGearmáinis, i mBéarla agus i bhFraincis

Tuilleadh eolais

Léigh an leagan iomlán den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint, 2018.

Tacair sonraí, léarscáileanna agus cairteacha atá nuashonraithe, inoiriúnaithe agus a bhaineann le tagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint, tá siad sin le fáil ar leathanach gréasáin tiomnaithe Eurostat.

Foilsíonn an líonra Eurydice eolas faoi bheartais oideachais náisiúnta agus faoi chórais oideachais náisiúnta i mBallstáit an Aontais, sin agus tuarascálacha comparáideacha ar ábhair, ar tháscairí agus ar staitisticí ar leith (táscairí struchtúracha maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna san Eoraip san áireamh).

Má tá ceisteanna ar bith agat faoin bhFaireachán, déan teagmháil le: eac-monitor@ec.europa.eu.