×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Η έκθεση παρακολούθησης είναι η ετήσια σημαντικότερη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ.

Σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ατζέντας 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με τη διεθνή σύγκριση και τις αναλύσεις ανά χώρα που περιέχει, τροφοδοτεί τη συζήτηση για θέματα προτεραιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και τον διάλογο των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Βασιζόμενη σε ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πηγών, η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης περιέχει στοιχεία της Eurostat, μελέτες και έρευνες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και αναλύσεις εκπαιδευτικών συστημάτων από το δίκτυο Eurydice. Η έκθεση είναι η πλέον αξιόπιστη και επικαιροποιημένη πηγή πληροφοριών σχετικά με τη μάθηση, μεταξύ ομοτίμων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), το οποίο είναι ένα φόρουμ που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο, επιδιώκει την επίτευξη έξι στόχων έως το 2020:

1. μείωση κάτω του 10% του ποσοστού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

2. ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλικιακή κλίμακα 30-34 ετών σε ποσοστό 40%

3. πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα σε ποσοστό 95%

4. μείωση κάτω του 15% της υστέρησης όσον αφορά τις επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες

5. απασχόληση των νέων πτυχιούχων σε ποσοστό 82%

6. συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση σε ποσοστό 15%

Μεταξύ των πρόσθετων τομέων προτεραιότητας που αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης περιλαμβάνονται οι γλώσσες, οι δεξιότητες των ενηλίκων, οι καθηγητές, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Η έκδοση του 2018 δημοσιεύθηκε από τον επίτροπο Τίντορ Νάβρατσιτς στις 16 Οκτωβρίου 2018.

Παρακάτω θα βρείτε τις νέες εκθέσεις παρακολούθησης του 2018 (εκθέσεις για την ΕΕ και ανά χώρα, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά γραφήματα, φυλλάδια σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ και εξατομικευμένα σύνολα δεδομένων, χάρτες και διαγράμματα).

Τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα και τα ενημερωτικά γραφήματα είναι διαθέσιμα στις εθνικές γλώσσες.

Στα μέσα Νοεμβρίου θα είναι επίσης διαθέσιμες οι μεταφράσεις των εκθέσεων ανά χώρα.

Τηλεφόρτωση εγγράφων

Η σελίδα αυτή ανανεώνεται τακτικά με νέα έγγραφα αμέσως μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. 

 

Έκθεση ΕΕ
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ανάλυση ΕΕ) στα αγγλικά
Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ
Έγγραφο δύο σελίδων που παρουσιάζει την Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 2018 (στα αγγλικά)
Ενημερωτικά γραφήματα της ΕΕ
Ενημερωτικά γραφήματα σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
Όλες οι εκθέσεις ανά χώρα σε ένα ενιαίο έγγραφο
Οι 28 εκθέσεις ανά χώρα σε ένα ενιαίο τόμο στα αγγλικά
Εκθέσεις ανά χώρα, ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά γραφήματα (ανά χώρα)
Εκθέσεις ανά χώρα, ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά γραφήματα ανά χώρα στα αγγλικά
Φυλλάδιο σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ
Ένα έγγραφο δύο σελίδων που παρουσιάζει τα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα για τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά

Αναζήτηση δεδομένων

Για να έχετε πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και εξατομικευμένα σύνολα στοιχείων, χαρτών και διαγραμμάτων σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ειδική ιστοσελίδα της Eurostat.

Ερωτήσεις

Για ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: eac-monitor@ec.europa.eu

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο @EUErasmusplus και #ETMonitor