×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Zpráva Monitor je jedna z nejdůležitějších publikací Komise o vzdělání a odborné přípravě v EU. Je publikována každý rok.

Zlepšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy v Evropě je zásadním prvkem strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (strategie Evropa 2020). Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí. Tím obohacuje diskusi o prioritních tématech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a poskytuje podklady pro debaty o vnitrostátních reformách vzdělávacího systému.

Zpráva vychází ze široké škály kvantitativních a kvalitativních zdrojů, včetně údajů z Eurostatu, studií a průzkumů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a analýzy vzdělávacích systémů provedené sítí Eurydice. Monitor představuje spolehlivý a aktuální zdroj informací pro vzájemné učení mezi 28 členskými státy EU.

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) funguje jako fórum, které členským státům umožňuje sdílet osvědčené postupy a učit se od sebe navzájem. Do roku 2020 bylo v této souvislosti stanoveno 6 cílů:

1. snížit podíl osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu pod 10 % 

2. zvýšit podíl osob s dosaženým terciárním vzděláním ve věkové kategorii 30–34 let na 40 %

3. zvýšit podíl dětí v předškolním vzdělávání a péči na 95 %

4. snížit podíl žáků se špatnými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách pod 15 %

5. zvýšit míru zaměstnanosti nových absolventů na 82 %

6. zvýšit podíl dospělých účastnících se celoživotního učení na 15 %

K prioritně sledovaným oblastem patří rovněž studium cizích jazyků, vzdělávání dospělých a pedagogů, investice do vzdělávání a odborné přípravy, informační technologie a podnikatelské kompetence ve vzdělávání a v neposlední řadě i odborné vzdělávání a příprava.

Zveřejnění zprávy za rok 2018 bylo oznámeno komisařem Tiborem Navracsicsem dne 16. října 2018.

Nejnovější vydání všech částí zprávy Monitoru najdete níže (zprávy o situaci v EU a jednotlivých zemích, infopřehledy, infografiky, brožura na téma referenčních hodnot a data, mapy a grafy v upravitelném formátu).

Infopřehledy a infografiky s údaji o jednotlivých zemích jsou k dispozici v příslušných jazycích.

Od poloviny listopadu jsou k dispozici překlady zpráv o jednotlivých zemích.

Dokumenty ke stažení

Tato stránka se pravidelně aktualizuje. Najdete zde proto vždy i nejnovější dokumenty. 

 

Zpráva EU
Monitor vzdělávání a odborné přípravy (analýza situace v EU) – k dispozici v angličtině
Informační přehled o situaci v EU
Dvoustránkový dokument se základními informacemi ze zprávy Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018 – v angličtině
Infografika o situaci v EU
Infografika o referenčních hodnotách EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – ve všech jazycích EU
Zprávy o jednotlivých zemích v jediném dokumentu
Zprávy o jednotlivých 28 členských zemích v jediném dokumentu – v angličtině
Zprávy, infopřehledy a infografiky o situaci v členských státech (podle jednotlivých zemí)
Zprávy, infopřehledy a infografiky o členských státech – v angličtině
Brožura o referenčních hodnotách EU
Dvoustránkový dokument obsahující údaje z EU a jednotlivých zemí ve srovnání s referenčními hodnotami EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – v angličtině, francouzštině a němčině

Dokumenty k nahlédnutí

Aktualizované a upravitelné datové soubory, mapy a grafy související s referenčními hodnotami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy najdete na příslušné stránce úřadu Eurostat.

Otázky

Dotazy ohledně zprávy Monitor zasílejte na adresu: eac-monitor@ec.europa.eu

Můžete nás také sledovat na Twitteru pod @EUErasmusplus a #ETMonitor.