×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Обзор на образованието и обучението

Обзорът е основната ежегодна публикация на Комисията в областта на образованието и обучението в ЕС.

Укрепването на образованието и обучението е важна част от програмата Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Чрез своя сравнителен международен анализ и анализ по държави Обзорът на образованието и обучението подхранва дебата за приоритетните теми в тази област и предоставя информация, която може да послужи при националните дебати за образователни реформи.

Обзорът на образованието и обучението се опира на широк набор от количествени и качествени източници, включително данни на Евростат, изследвания и проучвания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и анализи на образователните системи, извършени от мрежата „Евридика“. Обзорът е надежден и актуален източник на информация, която 28-те страни от ЕС могат да използват, за да се учат една от друга.

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), която представлява форум, даващ възможност на държавите членки да обменят добри практики и да се учат една от друга, е насочена към постигането на шест цели до 2020 г.:

1. Намаляване на дела на преждевременно напусналите системите за образование и обучение до под 10 % 

2. Постигане на целта за 40 % завършили висше образование във възрастовата група от 30 до 34 години

3. Достигане на 95 % участие в образованието и обучението в ранна детска възраст

4. Намаляване на ниската успеваемост в четенето, математиката и науките до под 15 %

5. Постигане на 82 % равнище на заетост сред наскоро дипломиралите се висшисти

6. Достигане на 15 % участие на възрастните в процеса на учене

Сред допълнителните приоритетни области за мониторинг са езиците, уменията на възрастните, учителите, инвестициите в образованието и обучението, ИКТ в образованието, предприемачеството в образованието и професионалното образование и обучение (ПОО).

Изданието на Обзора на образованието и обучението за 2018 г. бе представено от комисар Тибор Наврачич на 16 октомври 2018 г.

Моля, вижте по-долу новото издание на Обзора (доклади за ЕС и за отделните държави, информационни документи, инфографики, брошури за референтните показатели на ЕС и набори от данни, карти и диаграми).

Информационните документи и инфографиките за страните са достъпни на техните езици.

В средата на ноември ще бъдат достъпни и преводи на докладите за страните.

Изтегляне на документи

Тази уебстраница редовно се актуализира с нови документи веднага щом те станат достъпни. 

 

Доклад за ЕС
Доклад във връзка с Обзора на образованието и обучението (анализ на равнище ЕС) на английски
Информационен документ за ЕС
Документ в обем 2 страници, в който на английски е представен Обзорът на образованието и обучението за 2018 г.
Инфографики за ЕС
Инфографики за референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението — на всички езици на Съюза
Всички доклади по държави в един документ
Всички доклади по държави в един документ на английски
Доклади по държави, информационни документи и инфографики (по държави)
Доклади по държави, информационни документи и инфографики на английски
Брошура за референтните показатели на ЕС
Документ в обем от 2 страници, в който са представени данните за ЕС и по държави относно референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението — на немски, английски и френски

Данни

За да получите достъп до актуални набори от данни, карти и диаграми, свързани с референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте специалната страница на Евростат.

Въпроси

За въпроси относно Обзора, моля, свържете се с: eac-monitor@ec.europa.eu

Следете съобщенията ни в Twitter, като използвате @EUErasmusplus и #ETMonitor