Обзор на образованието и обучението

Обзорът е основната ежегодна публикация на Комисията в областта на образованието и обучението в ЕС.

Какво представлява Обзорът на образованието и обучението?

За осма поредна година в Обзора на образованието и обучението от 2019 г. са събрани широк кръг данни, показващи развитието на националните системи за образование и обучение в Европейския съюз.

В доклада се измерва напредъкът на държавите по отношение на целите на Образование и обучение 2020 — стратегическата рамка за европейско сътрудничество в тези области. В него също така се предоставя информация за мерките, взети по свързани с образованието въпроси в рамките на европейския семестър.

В обзора се представят предложения за политически реформи, които могат да доведат до повишаване на съответствието между националните системи за образование и обучение и нуждите на обществото и трудовия пазар.

Освен това докладът помага да се определи накъде трябва да бъде насочено финансирането от ЕС за образование, обучение и умения чрез следващия дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка (МФР).

В обзора са включени съпоставки между страните и 28 доклада по държави, в които се прави задълбочен анализ.

Обзорът от 2019 г.

Комисар Тибор Наврачич представи Обзора на образованието и обучението от 2019 г. на втората европейска среща на върха по въпросите на образованието на 26 септември 2019 г.

В центъра на вниманието в последния обзор са учителите. Смята се, че в училищната среда именно учителите са факторът, който оказва най-силно въздействие върху обучението на учениците.

Като се използват нови данни, в обзора се посочват общите предизвикателства пред страните членки по отношение на привличането и задържането на най-добрите преподаватели. Очаква се това предизвикателство да бъде още по-силно изразено през следващото десетилетие, тъй като тогава се очаква вълна от пенсионирания на опитни учители.

Тазгодишното издание на Обзора на образованието и обучението отбелязва 10-та годишнина от създаването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението — Образование и обучение 2020. Европейските страни са постигнали голям напредък към разширяването на участието в образованието от създаването на показателите на ЕС през 2009 г. в рамките на този процес.

Въпреки това близо 20 % от 15-годишните ученици в Европа все още са изложени на риск от образователна бедност, тъй като не притежават основни компетенции в областта на грамотността и математиката или достатъчно знания по естествените науки. Сред допълнителните приоритетни области за мониторинг са: езиковите умения и ученето за възрастни, учителите, инвестициите в образованието и обучението, ИКТ в образованието, предприемачеството в образованието и професионалното образование и обучение (ПОО).

По-долу можете да намерите публикациите (доклади на равнище ЕС и по държави, информационни документи, инфографики, брошура за показателите на ЕС и подлежащи на персонализиране набори от данни, карти и диаграми), свързани с обзора от 2019 г., достъпни на английски и на езиците на съответните държави. 

 

Изтегляне на документи

Доклад за ЕС
Доклад във връзка с Обзора на образованието и обучението (анализ на равнище ЕС) на английски
Доклад на равнище ЕС — резюме
Основни моменти в Обзора на образованието и обучението (анализ на равнище ЕС) и в докладите по страни (8 страници)
[node::link]
Информационен документ за ЕС
Документ в обем 2 страници, в който на английски е представен Обзорът на образованието и обучението за 2019 г.
Инфографики за ЕС
Инфографики за референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението — на всички езици на Съюза
Всички доклади по държави в един документ
Всички доклади по държави в един документ на английски
Доклади по държави, информационни документи и инфографики (по държави)
Доклади по държави, информационни документи и инфографики на английски
Брошура за референтните показатели на ЕС
Документ в обем от 2 страници, в който са представени данните за ЕС и по държави относно референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението — на немски, английски и френски

За повече информация

Прочетете пълната версия на предишния Обзор на образованието и обучението от 2018 г.

За достъп до актуализирани и подлежащи на персонализиране набори от данни, карти и диаграми, свързани с референтните показатели на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте специалната страница на Евростат.

Мрежата „Евридика“ публикува информация за националните образователни политики и системи в държавите от ЕС, както и сравнителни доклади по конкретни теми, показатели и статистически данни (включително структурни показатели за мониторинг на системите за образование и обучение в Европа).

За въпроси относно Обзора, моля, свържете се с: eac-monitor@ec.europa.eu.