Za kaj gre

Evropska komisija je januarja 2018 sprejela akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki vsebuje 11 pobud v zvezi z uporabo tehnologije ter razvojem digitalnih kompetenc v izobraževanju.

Hkrati z akcijskim načrtom je bil sprejet še delovni dokument služb Komisije, ki natančneje predstavi pristop Komisije k digitalnemu izobraževanju. 

Akcijski načrt v treh prednostnih nalogah določa ukrepe za pomoč državam članicam pri pripravi na izzive in priložnosti izobraževanja v digitalni dobi:

1. prednostna naloga: izkoriščanje digitalne tehnologije pri učenju in poučevanju

Ukrepi:

1. Odpraviti neenakosti v povezljivosti – podpreti je treba uvedbo visokozmogljive širokopasovne povezave v vse šole, tudi s shemo bonov za zapostavljene predele.
2. Podpreti digitalno pripravljenost splošnih in poklicnih šol – okrepiti je treba njihovo digitalno zmogljivost in razširiti uporabo orodja za samoocenjevanje SELFIE na milijon učiteljev, vodij usposabljanja in učencev v vseh državah članicah EU in državah Zahodnega Balkana do konca leta 2019.
3. Pripraviti okvir za izdajanje digitalno potrjenih kvalifikacij in potrjevanje digitalno pridobljenih spretnosti. Ta okvir bo usklajen z evropskim ogrodjem kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in evropsko klasifikacijo spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO).

2. prednostna naloga: razvijanje digitalnih kompetenc in spretnosti

Ukrepi:

1. Vzpostaviti vseevropsko platformo za digitalno visokošolsko izobraževanje, ki bo ponudila učenje na spletu, kombinirano mobilnost, virtualni univerzitetni kampus in izmenjavo dobrih praks med visokošolskimi ustanovami.
2. Uvesti namenska izpopolnjevanja o odprti znanosti na visokošolskih ustanovah za študente, raziskovalce in učitelje.
3. Vključiti v evropski teden programiranja še več evropskih šol.
4. Začeti vseevropsko informativno kampanjo o varnosti na spletu, kibernetski higieni in medijski pismenosti ter program poučevanja kibernetske varnosti.
5. Uveljaviti digitalne in podjetniške kompetence študentk, pridobljene v partnerstvu z gospodarstvom in nevladnimi organizacijami.

3. prednostna naloga: izboljševanje izobraževanja z boljšo analizo podatkov in predvidevanjem

Ukrepi:

1. Začeti referenčno študijo o splošni uporabi IKT v izobraževanju, tudi o razpoložljivosti in rabi infrastrukture in orodij in stopenj digitalne usposobljenosti.
2. Začeti pilotne projekte na področju umetne inteligence in učne analitike.
3. Uvesti strateško predvidevanje o trendih, ki izhajajo iz digitalne preobrazbe in so ključni za prihodnost izobraževalnih sistemov. 

Zakaj je potrebno

V evropi je nujno treba izboljšati digitalne kompetence in uporabo tehnologij v izobraževanju:

  • 37 % zaposlenih v EU je slabo digitalno usposobljenih ali sploh ne.
  • Manj kot polovica otrok obiskuje šolo, ki je digitalno dobro opremljena.
  • Samo 20–25 % otrok učijo učitelji, ki pri pouku samozavestno uporabljajo tehnologijo.
  • 18 % osnovnih in srednjih šol v EU nima širokopasovne povezave.

Vir: Indeks digitalnega gospodarstva in družbe

Dosedanji ukrepi

Izvajanje akcijskega načrta

Akcijski načrt določa 11 ukrepov, ki jih bo Komisija v partnerstvu z državami članicami, deležniki in civilno družbo izvedla do konca leta 2020. Ko bodo te ukrepe začeli izvajati in dopolnjevati, bomo to stran ustrezno posodobili. 

Opredelitev digitalne kompetence

Hkrati z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje je bilo sprejeto tudi priporočilo za posodobitev okvira ključnih kompetenc iz leta 2006. Pri tem so opredelitev digitalne kompetence razširili in posodobili in tako ustrezneje zajeli spreminjajočo se naravo digitalne tehnologije v delovnem okolju in družbi. Nova opredelitev je usklajena tudi z okvirom digitalnih kompetenc za državljane.

Opredelitev 2018 

Digitalna kompetenca pomeni samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij ter interakcijo z njimi pri učenju, delu in udeležbi v družbi. Vključuje informacijsko in podatkovno pismenost, sporazumevanje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin (tudi programiranje), varnost (tudi digitalno dobro počutje in kompetence v zvezi s kibernetsko varnostjo) in reševanje problemov.

Opredelitev 2006 

Digitalna kompetenca pomeni varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, prostem času in sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna znanja IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu.

Politično sodelovanje

Evropska komisija tesno sodeluje z nacionalnimi ministrstvi za šolstvo in deležniki v izobraževanju, kar omogoča izmenjavo izkušenj, dobrih praks in razvijanje praktičnih orodij v podporo učenju v digitalni dobi. Sodelovanje je v obliki delovne skupine za digitalno usposobljenost in kompetence, ki se redno sestaja v Bruslju in državah članicah.

Več o delovni skupini

Okviri digitalne usposobljenosti in kompetenc

Evropska komisija je po posvetovanju z državami članicami pripravila več okvirov, ki snovalcem politik, učencem in organizacijam pomagajo oceniti digitalna znanja in „pripravljenost‟, in sicer okvir za državljane, organizacije, nedavno še za izobraževalce. 

Okvir digitalne usposobljenosti in kompetenc za državljane

Evropski okvir digitalnih kompetenc za državljane določa obsežno kombinacijo digitalnih znanj in kompetenc, ki jih potrebujejo vsi učenci (5 področij, 21 kompetenc). Okvir, prvič objavljen leta 2013, je referenca za številne pobude v zvezi z digitalnimi kompetencami na evropski in nacionalni ravni. Okvir so posodobili leta 2016.

Okvir digitalne usposobljenosti in kompetenc za izobraževalce

Okvir digitalnih kompetenc za izobraževalce je bil objavljen decembra 2017. Okvir določa digitalne kompetence za izobraževalce na vseh stopnjah izobraževanja, od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih, in sicer za splošno in poklicno izobraževanje, izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, neformalno učenje. 

Okvir digitalne usposobljenosti in kompetenc za izobraževalne organizacije

Ta okvir, objavljen leta 2015, omogoča organizacijam, da ocenijo svoj napredek pri uvajanju digitalnega učenja in pouka v svoj program, in snovalcem politik, da načrtujejo, izvedejo in ovrednotijo politične ukrepe v podporo integraciji in učinkoviti rabi digitalnih tehnologij učenja.  Na tem okviru temelji konceptualna zasnova orodja za samoocenjevanje SELFIE za šole, ki ga trenutno na splošno uvajajo v Evropi.

Raziskave

Evropska komisija financira raziskave digitalnih znanj in kompetenc ter uvajanje inovacij in novih možnosti v izobraževalne ustanove. Skupno raziskovalno središče Komisije redno objavlja poročila o raziskavah in študije.

Nedavne študije:

Financiranje projektov

Program Erasmus+ financira izmenjave učiteljev za izpopolnjevanje v digitalnih znanjih in projekte, ki raziskujejo in razvijajo potencial rabe tehnologij v izobraževanju, ter podpira pripravo in razpoložljivost novih digitalnih pedagogik in izobraževalnih virov.

Možnosti financiranja v programu Erasmus+

Evropski strukturni in investicijski skladi podpirajo uvajanje internetnih povezav in naprav v izobraževalnih ustanovah ter digitalno izpopolnjevanje mladih in odraslih.

Več o strukturnih skladih za digitalno usposobljenost

 

Več informacij