Kodėl reikia imtis šios srities veiksmų?

Atviras ir lankstus mokymasis – tai kai visapusiškai išnagrinėjamas IRT potencialas tobulinti švietimo ir mokymo sistemas ir jas pritaikyti prie šiandienos skaitmeninio pasaulio.

Dėl IRT priemonių, atvirųjų švietimo išteklių ir atvirųjų technologijų gali padidėti švietimo veiksmingumas, mokymasis gali būti labiau priderintas prie asmeninių poreikių, mokymo veikla gali tobulėti ir ištekliai gali būti naudojami geriau. Dėl tokių priemonių žinios tampa prieinamesnės, taigi skatinamos vienodos galimybės.

Galiausiai švietimui tapus atviresniam galbūt bet kas galės mokytis bet kada, bet kur, su bet kieno pagalba ir naudodamiesi bet kokiu įrenginiu.

Kodėl to reikia?

Europoje ir visame pasaulyje didėja išsilavinimo paklausa, o norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslą, kad 40 % asmenų įgytų tretinį išsilavinimą, reikia didesnės mokymosi galimybių pasiūlos. Manoma, kad iki 2030 m. aukštojo mokslo įstaigose studijuos 414 milijonų studentų, taigi jei švietimo ir mokymo sistemos bus nelanksčios, patenkinti šiuos poreikius nebus įmanoma.

Europoje taip pat nustatytas gebėjimų trūkumas, o per ekonomikos krizę aukštos kvalifikacijos darbuotojai turi daugiau galimybių rasti darbą. Manoma, kad netolimoje ateityje 90 % darbo vietų reikės skaitmeninių gebėjimų, taigi itin svarbu, kad švietimo ir mokymo sistemos žmonėms reikiamų gebėjimų suteiktų.

Be to, atsiranda naujų švietimo paslaugų teikėjų, kurie besimokantiesiems bei švietimo įstaigoms ir teikia sprendimų, ir kelia iššūkių. Iniciatyva „Atviresnis švietimas“ švietimo įstaigoms suteikta galimybė analizuoti savo organizacinius modelius ir išsiaiškinti, ar reikia ką nors keisti, kad iššūkiai virstų galimybėmis.

Galiausiai švietimo ir mokymo sistemos aiškiai patiria spaudimą mažinti sąnaudas. Kelioms ES valstybėms narėms sumažinus savo viešąsias investicijas į švietimą, reikia rasti išeitį, kaip efektyviau naudoti išteklius, ir priemonių sumažinti šeimų išlaidas.

Kas padaryta iki šiol?

2013 m. rugsėjį Europos Komisija pradėjo iniciatyvą „Atviresnis švietimas“ paskelbdama, kokius veiksmus ji įgyvendins, įskaitant politikos gaires pagal programas „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“ finansuojamiems veiksmams.

Vykdant iniciatyvą taip pat parengtas portalas OpenEducationEuropa.eu, skirtas padėti naudotojams (mokytojams ir besimokantiesiems) rasti tinkamų atvirųjų švietimo išteklių ir padidinti daugelio kokybiškų Europoje sukuriamų išteklių matomumą.

Tolesni veiksmai

Komisija pagal programas „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“ skirs lėšų šioje srityje dirbančioms institucijoms. Vykdant pagal programą „Erasmus+“ finansuojamus projektus jų mokomajai medžiagai bus taikomas atvirosios prieigos reikalavimas, t. y. ji turės būti atvira ir laisvai prieinama pagal atvirąsias licencijas.

Komisija su Tarybai pirmininkausiančia Italija rengia Europos aukščiausiojo lygio susitikimą švietimo pasitelkiant IT tema.