O čemu je riječ?

Komisija je u siječnju 2018. donijela Akcijski plan za digitalno obrazovanje, koji obuhvaća 11 inicijativa za promicanje uporabe tehnologije i razvoja digitalnih kompetencija u obrazovanju.

Uz taj akcijski plan donesen je i radni dokument službi u kojem se detaljnije izlaže pristup Komisije digitalnom obrazovanju. 

Akcijski plan ima tri prioriteta u pogledu mjera za pomoć državama članicama EU-a u rješavanju problema i iskorištavanju prilika kad je riječ o obrazovanju u digitalnom dobu:

Prioritet 1.: Bolje iskorištavanje digitalne tehnologije za poučavanje i učenje

Mjere:

1. Smanjivanje razlika u povezivosti podupiranjem uvođenja širokopojasne mreže visokog kapaciteta u sve škole, među ostalim putem sustava kupona posebno namijenjenog područjima u nepovoljnijem položaju
2. Podupiranje digitalne spremnosti općih i strukovnih škola jačanjem njihove digitalne sposobnosti i proširenjem novog alata za samoprocjenu SELFIE tako da se do kraja 2019. njime služi milijun nastavnika, voditelja osposobljavanja i učenika
3. Osiguravanje okvira za izdavanje digitalnih potvrda o kvalifikacijama i potvrđivanje vještina stečenih digitalnim putem. Taj će okvir biti usklađen s Europskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje (EQF) i europskom klasifikacijom vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO).

Prioritet 2.: Razvoj digitalnih kompetencija i vještina

Mjere:

1. Stvaranje paneuropske platforme za digitalno visoko obrazovanje koja će nuditi internetsko učenje, kombiniranu mobilnost, virtualne kampuse i razmjenu primjera najbolje prakse među ustanovama visokog obrazovanja
2. Posebni programi stručnog usavršavanja u području otvorene znanosti u ustanovama visokog obrazovanja za studente, istraživače i nastavnike
3. Veće sudjelovanje europskih škola u Europskom tjednu programiranja.
4. Pokretanje kampanje na razini EU-a za poticanje sigurnosti na internetu, kiberhigijene i medijske pismenosti te nastavnog programa o kibersigurnosti
5. Promicanje digitalnih i poduzetničkih kompetencija učenica i studentica, u partnerstvu s industrijom i nevladinim organizacijama

Prioritet 3.: Poboljšanje obrazovanja boljom analizom podataka i predviđanjem

Mjere:

1. Pokretanje referentne studije o integraciji IKT-a u obrazovanju, uključujući dostupnost i upotrebu infrastrukture i alata te razine digitalnih vještina
2. Pokretanje pilot-projekata u području umjetne inteligencije i analitike učenja u obrazovanju
3. Strateško predviđanje glavnih kretanja koja proizlaze iz digitalne transformacije za buduće obrazovne sustave. 

Zašto je to potrebno?

Hitno je potrebno povećati digitalne kompetencije u Europi i ubrzati uvođenje tehnologije u obrazovanje:

  • 37 % radne snage u EU-u ima slabo razvijene digitalne vještine ili ih uopće nema.
  • Manje od pola djece ide u škole koje imaju vrlo dobru digitalnu opremu.
  • Svega 20 – 25 % njih poučavaju nastavnici koji su sigurni u korištenju tehnologije u učionicama.
  • Širokopojasni internet nema 18 % osnovnih i srednjih škola u EU-u.

Izvor: Indeks digitalnoga gospodarstva i društva (DESI)

Što je dosad učinjeno?

Provedba akcijskog plana

U akcijskom planu navodi se 11 mjera koje će Komisija provesti do kraja 2020. u partnerstvu s državama članicama, dionicima i društvenom zajednicom. Ova će se stranica ažurirati kako se te mjere budu uvodile i proširivale. 

Definicija digitalne kompetencije

Preporuka za ažuriranje okvira ključnih kompetencija iz 2006. donesena je istog dana kad i Akcijski plan za digitalno obrazovanje. Definicija digitalnih kompetencija proširena je i ažurirana kako bi odrazila promjenjivu prirodu digitalne tehnologije tijekom radnog vijeka i u društvu općenito. Nova je definicija usklađena i s okvirom digitalne kompetencije za građane.

Definicija iz 2018. 

Digitalna kompetencija uključuje sigurnu, kritičnu i odgovornu upotrebu digitalnih tehnologija i rukovanje njima za učenje, rad i sudjelovanje u društvu. Ona uključuje informatičku i podatkovnu pismenost, komunikaciju i suradnju, stvaranje digitalnih sadržaja (uključujući programiranje), sigurnost (uključujući digitalnu dobrobit i kompetencije povezane s kibersigurnošću) te rješavanje problema.

Definicija iz 2006. 

Digitalna kompetencija uključuje sigurnu i kritičku upotrebu tehnologija informacijskog društva za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju. Temelji se na osnovnim informacijsko-komunikacijskim vještinama: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te za komunikaciju i sudjelovanje u suradničkim mrežama putem interneta.

Politička suradnja

Komisija s nacionalnim ministarstvima obrazovanja i dionicima u području obrazovanja blisko surađuje u pogledu digitalnog obrazovanja s ciljem razmjene iskustava, dobre prakse i razvoja praktičnih alata za potporu učenju u digitalnom dobu. Ta se suradnja odvija u okviru radne skupine za digitalne vještine i kompetencije, koja se redovito sastaje u Bruxellesu i državama članicama.

Više o toj radnoj skupini.

Okviri za digitalne vještine i kompetencije

Komisija je, uz savjetovanje s državama članicama, razvila niz okvira koji oblikovateljima politika, učenicima i organizacijama služe kao pomoć u procjeni digitalnih vještina i „spremnosti”. Izrađeni su okviri za građane, organizacije, a nedavno i nastavnike. 

Okvir digitalnih vještina i kompetencija za građane

Europski okvir digitalne kompetencije za građane sadržava kombinaciju vještina i kompetencija potrebnih svim učenicima (5 područja, 21 kompetencija). Nakon objave 2013. postao je referentni okvir za mnoge inicijative povezane s digitalnim kompetencijama na europskoj razini i na razini država članica. Taj je okvir ažuriran 2016.

Okvir digitalnih vještina i kompetencija za nastavnike

Okvir digitalnih vještina i kompetencija za nastavnike objavljen je u prosincu 2017. U njemu se opisuju digitalne kompetencije nastavnika na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih, uključujući opće i strukovno osposobljavanje, obrazovanje osoba s posebnim potrebama te neformalne kontekste učenja. 

Okvir digitalnih vještina i kompetencija za obrazovne organizacije

Svrha tog okvira, objavljenog u prosincu 2015., jest omogućiti organizacijama da procijene svoj napredak u integraciji digitalnog učenja i pedagogije te oblikovateljima politika pomoći u osmišljavanju, provedbi i evaluaciji političkih intervencija za integraciju i djelotvornu upotrebu digitalnih tehnologija za učenje. Taj je okvir poslužio kao idejna osnova za alat za samoprocjenu SELFIE za škole, koji se sve više upotrebljava diljem Europe.

Istraživanja

Komisija financira istraživanja o digitalnim vještinama i kompetencijama te uvođenju inovacija i novih mogućnosti u obrazovnim ustanovama. Komisijin Zajednički istraživački centar redovito objavljuje izvješća o istraživanjima i studije.

Novije studije uključuju:

Financiranje projekata

U okviru programa Erasmus+ financiraju se razmjene za potporu obrazovanju nastavnika u području digitalnih vještina te projekti usmjereni na istraživanje i razvoj potencijala upotrebe tehnologije u obrazovanju te se promiče stvaranje i dostupnost novih digitalnih pedagoških pristupa i obrazovnih resursa.

Mogućnosti financiranja u okviru Erasmusa+

Europski strukturni i investicijski fondovi podupiru uvođenje širokopojasnog interneta i odgovarajuće opreme u obrazovne ustanove te poučavanje vještina među mladima i odraslima.

Više o doprinosu strukturnih fondova digitalnim vještinama

 

Saznajte više