Cad chuige é?

Ghlac an Coimisiún in Eanáir 2018 Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach lena n-áirítear 11 thionscnamh chun tacú le húsáid na teicneolaíochta agus le forbairt na hinniúlachta digití san oideachas.

Mar aon leis an bplean gníomhaíochta, glacadh ‘Doiciméad Inmheánach Oibre’ atá níos mionsonraithe faoi chur chuige an Choimisiúin i leith an oideachais dhigitigh. 

Tá trí thosaíocht sa phlean, agus leagtar amach ann bearta chun cabhrú le Ballstáit tabhairt faoi na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann leis an oideachas sa ré dhigiteach seo:

Tosaíocht 1: Úsáid níos fearr a bhaint as teicneolaíocht dhigiteach maidir le teagasc agus foghlaim

Bearta:

1. Dul i ngleic leis an mbearna nascachta trí thacú le glacadh leathanbhanda ard-acmhainne i ngach scoil, agus trí scéim dearbhán freisin lena leagtar béim ar ar cheantair atá faoi mhíbhuntáiste.
2. Tacú le hullmhacht dhigiteach gnáthscoileanna agus gairmscoileanna trína n-acmhainní digiteacha a neartú agus an uirlis nua féinmheasúnaithe SELFIE a oscailt amach do mhilliún múinteoirí, oiliúnóirí agus foghlaimeoirí faoi dheireadh 2019.
3. Creat a chur ar fáil chun cáilíochtaí a dheimhnítear go digiteach a eisiúint agus scileanna a fhoghlaimítear trí mhodhanna digiteacha a bhailíochtú. Beidh an creat seo i gcomhréir leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil agus leis na Scileanna, Inniúlachtaí, Cáilíochtaí agus Gairmeacha Eorpacha .

Tosaíocht 2: Inniúlachtaí digiteacha agus scileanna a fhorbairt

Bearta:

1. Ardán don ardoideachas digiteach ina dtairgfear foghlaim ar líne, soghluaisteacht mheasctha, campais fhíorúla agus malartú dea-chleachtas sna hinstitiúidí ardoideachais a fhorbairt ar fud na hEorpa.
2. cúrsaí oiliúna tiomnaithe maidir leis an eolaíocht oscailte sna hinstitiúidí ardoideachais do mhic léinn, taighdeoirí agus oideachasóirí.
3. Seachtain Cóid an Aontais Eorpaigh a chur ar siúl do níos mó scoileanna san Eoraip.
4. Feachtas feasachta maidir le sábháilteacht ar líne, cibearshláinteachas agus litearthacht sna meáin, mar aon le clár teagaisc cibearshlándála, a sheoladh ar fud an Aontais Eorpaigh.
5. Inniúlachtaí digiteacha agus fiontraíochta iníonacha léinn á bhforbairt i gcomhpháirtíocht le lucht tionscail agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Tosaíocht 3: Feabhas a chur ar an oideachas le hanailísiú sonraí níos fearr agus le réamhamharc

Bearta:

1. Staidéar tagartha maidir le úsáid TFC a phríomhshruthú san oideachas a sheoladh, lena n-áirítear infhaighteacht an bhonneagair agus na n-uirlisí agus an úsáid a bhaintear astu agus leibhéil na scileanna digiteacha.
2. Treoirthionscadail a sheoladh maidir le hintleacht shaorga agus anailísíocht na foghlama san oideachas.
3. Scéim phíolótach réamhamhairc maidir le príomhthreochtaí a thagann as an gclaochlú digiteach le haghaidh córais oideachais san am atá amach romhainn. 

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Tá géarghá le borradh a chur faoi inniúlachtaí digiteacha san Eoraip agus feabhas a chur ar ghlacadh na dteicneolaíochtaí san oideachas:

  • Tá 37% de lucht saothair an Aontais Eorpaigh ar leibhéal íseal scileanna digiteacha, é sin nó níl na scileanna sin acu ar chor ar bith.
  • Tá níos lú ná an leathchuid de leanaí ag freastal ar scoileanna a bhfuil trealamh ríomhaireachta maith iontu.
  • Níl ach 20-25% díobh siúd atá á múineadh ag múinteoirí atá muiníneach chun úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa seomra ranga.
  • Ní raibh 18% de bhunscoileanna agus de mheánscoileanna san Aontas Eorpach nasctha le leathanbhanda.

Foinse: An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

Cad atá déanta go dtí seo?

An Plean Gníomhaíochta a chur chun feidhme

Leagtar amach 11 bheart sa Phlean Gníomhaíocha a chuirfidh an Coimisiún chun feidhme, i gcomhpháirtíocht leis na Ballstáit, le páirtithe leasmhara agus leis an tsochaí, faoi dheireadh 2020. Nuashonrófar an leathanach seo de réir mar a sheolfar na gníomhaíochtaí sin agus de réir mar a fhorbrófar iad.  

Sainmhíniú ar inniúlacht dhigiteach

Glacadh moladh chun creat 2006 maidir le príomh-inniúlachtaí a nuashonrú an lá céanna a glacadh an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach. Leathnaíodh agus nuashonraíodh sainiú na n-inniúlachtaí digiteacha chun a léiriú ar bhonn níos leithne a oiread agus a bhíonn an teicneolaíocht dhigiteach ag athrú sa saol oibre agus sa tsochaí. Tá an sainmhíniú nua i gcomhréir leis an gCreat Eorpach maidir le hInniúlacht Dhigiteach do na Saoránaigh freisin:

Sainmhíniú 2018 

Is é atá i gceist le hinniúlacht dhigiteach go bhfuiltear in ann úsáid a bhaint as na teicneolaíochtaí digiteacha, agus iad a chur á n-úsáid go muiníneach, go criticiúil agus go freagrach ar mhaithe le foghlaim, le bheith ag obair, agus ar mhaithe le bheith rannpháirteach sa tsochaí. Áirítear air sin litearthacht faisnéise agus litearthacht sonraí, cumarsáid agus comhoibriú, inneachar digiteach a chruthú (lena n-áirítear ríomhchlárú), sábháilteacht (lena n-áirítear leas digiteach agus inniúlachtaí digiteacha a bhaineann le cibearshlándáil), agus réiteach fadhbanna.

Sainmhíniú 2006 

Is é atá i gceist le hinniúlacht dhigiteach Teicneolaíocht na Sochaí Faisnéise a úsáid go muiníneach agus go criticiúil ar mhaithe le bheith ag obair, fóillíocht agus cumarsáid. Tá bunscileanna in TFC mar bhonn taca léi: Ríomhairí a úsáid chun teacht ar fhaisnéis, chun í a mheas, a stóráil, a tháirgeadh, a chur i láthair agus a mhalartú, agus chun cumarsáid a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach sna líonraí comhoibríocha tríd an idirlíon.

Comhar maidir le beartais

Bíonn an Coimisiún ag obair i ndlúthchomhar le ranna oideachais náisiúnta agus le páirtithe leasmhara maidir le hoideachas digiteach chun taithí agus dea-chleachtas a chomhroinnt agus uirlisí praiticiúla a fhorbairt chun tacú leis an bhfoghlaim sa ré dhigiteach. Is tríd an meitheal oibre um scileanna agus inniúlachtaí digiteacha a dhéantar an comhar sin agus tagann siad le chéile sa Bhruiséil agus sna Ballstáit go rialta.

Tuilleadh eolais faoin meitheal oibre.

Creataí um scileanna agus inniúlachtaí digiteacha

Tá roinnt creataí ceaptha ag an gCoimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, chun cuidiú le lucht ceaptha beartas, foghlaimeoirí agus eagraíochtaí scileanna digiteacha agus ‘ullmhacht’ dhigiteach a mheasúnú. Ceapadh creataí le haghaidh saoránach, eagraíochtaí agus le haghaidh oideachasóirí freisin le déanaí. 

Creat um scileanna agus inniúlachtaí digiteacha

Leagtar amach sa Chreat Eorpach maidir le hInniúlacht Dhigiteach do na Saoránaigh an meascán leathan de scileanna agus inniúlachtaí digiteacha atá ag teastáil ó gach foghlaimeoir (5 réimse, 21 inniúlacht). Foilsíodh den chéad uair in 2013 é agus tá sé mar chreat tagartha anois le haghaidh a lán tionscnamh inniúlachtaí digiteacha ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát araon. Tugadh an creat cothrom le dáta in 2016.

Creat um scileanna agus inniúlachtaí digiteacha le haghaidh oideachasóirí

Foilsíodh Creat um scileanna agus inniúlachtaí digiteacha le haghaidh oideachasóirí i Nollaig 2017. Leagtar amach ann inniúlachtaí le haghaidh oideachasóirí ar gach leibhéal oideachais, ó oideachas luath-óige go hardoideachas agus oideachas aosach, lena n-áirítear gnáth-oiliúint agus gairmoiliúint, oideachas riachtanas speisialta, agus comhthéacsanna foghlama neamhfhoirmiúla. 

Creat um scileanna agus inniúlachtaí digiteacha le haghaidh eagraíochtaí oideachais

Is é an cuspóir atá leis an gcreat seo (a foilsíodh i Nollaig 2015) go bhfuil an deis ag eagraíochtaí measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta acu maidir leis an bhfoghlaim dhigiteach agus modhanna teagaisc a chomhtháthú agus cuidiú le lucht ceaptha beartas idirghabhálacha beartais le haghaidh chomhtháthú agus úsáid éifeachtach teicneolaíochtaí foghlama digiteacha a cheapadh, a chur chun feidhme agus meastóireacht a dhéanamh orthu. Ba é an creat an bonn coincheapúil a bhí leis an uirlis féinmheasúnaithe SELFIE do scoileanna agus táthar a chur á úsáid níos mó ar fud na hEorpa.

Taighde

Maoiníonn an Coimisiún taighde ar scileanna agus inniúlachtaí digiteacha agus ar ghlacadh na nuálaíochta agus deiseanna nua in institiúidí oideachais. Foilsíonn Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin tuarascálacha agus staidéir go rialta.

Áirítear orthu na staidéir seo a rinneadh le déanaí:

Maoiniú do thionscadail

Maoiníonn an clár Erasmus+ malartuithe chun tacú le múinteoirí scileanna digiteacha a fhoghlaim mar aon le tionscadail arb é an aidhm atá leo acmhainneacht úsáid na teicneolaíochta san oideachas a fhiosrú agus a fhorbairt agus tugann sé spreagadh chun modhanna nua teagaisc agus acmhainní nua digiteacha oideachais a chruthú agus a chur ar fáil.

Deiseanna maoiniúcháin Erasmus+

Le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa tugtar taca do sholáthar nascachta agus gléasanna le haghaidh institiúidí oideachais agus oiliúint scileanna don aos óg agus d’aosaigh.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a rannchuidíonn na cistí struchtúracha foghlaim le scileanna digiteacha

 

Tuilleadh eolais