O co jde?

V lednu 2018 přijala Komise akční plán digitálního vzdělávání, který obsahuje 11 iniciativ na podporu rozvoje technologií a digitálních kompetencí ve vzdělávání.

Vedle akčního plánu byl přijat pracovní dokument útvarů Komise, který přístup Komise k digitálnímu vzdělávání popisuje podrobněji. 

Akční plán má tři priority a stanoví opatření s cílem napomáhat členským státům EU při řešení výzev a příležitostí v oblasti vzdělávání v digitálním věku:

Priorita 1: Lepší využívání digitálních technologií ve výuce a při studiu

Činnosti:

1. Řešit nerovnoměrný přístup k internetovému připojení tím, že se podpoří zavádění vysokokapacitních širokopásmových sítí ve všech školách, mimo jiné prostřednictvím systému poukázek pro znevýhodněné oblasti.
2. Podporovat digitální připravenost na všeobecně vzdělávacích i odborných školách posílením jejich digitální kapacity a zpřístupnit do roku 2019 nástroj SELFIE pro sebehodnocení až pro milion učitelů, školitelů a účastníků vzdělávání.
3. Poskytnout rámec pro vydávání digitálně certifikovaných kvalifikací a validovat digitálně získané dovednosti. Tento rámec bude sladěn s evropským rámcem kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) a s evropskou klasifikací dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO).

Priorita 2: Rozvoj digitálních kompetencí a dovedností

Činnosti:

1. Vytvořit celoevropskou platformu pro digitální vysokoškolské vzdělávání, která bude nabízet online kurzy, kombinovanou mobilitu, virtuální kampusy a vysokoškolským institucím vzájemnou výměnu osvědčených postupů.
2. Zajistit specializované odborné kurzy z oblasti open science (věda přístupná všem) pro studenty, výzkumné pracovníky a pedagogy na institucích vysokoškolského vzdělávání.
3. Propagovat Evropského týdne programování a posílit účast na více školách
4. Zahájit celoevropskou informační kampaň o bezpečnosti na internetu, kybernetické hygieně a mediální gramotnosti a program kurzů z oblasti kybernetické bezpečnosti.
5. Podporovat ve spolupráci s průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi digitální a podnikatelské kompetence studentek.

Priorita 3: Zkvalitnění vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou

Činnosti:

1. Realizovat referenční studii o začlenění informačních a komunikačních technologií do vzdělávání, včetně míry dostupnosti a využívání infrastruktury a nástrojů a úrovně digitálních dovedností.
2. Zahájit pilotní projekty zaměřené na umělou inteligenci a analytiku učení.
3. Vytvořit strategickou předpověď hlavních trendů vyplývajících z digitální transformace pro budoucí vzdělávání systém. 

Proč je to nezbytné?

Posílit v Evropě digitální kompetence a zvýšit využívání technologií ve vzdělávání je naléhavě nutné:

  • 37 % pracovníků v EU disponuje nedostatečnými digitálními dovednostmi nebo nemá vůbec žádné.
  • Škol, které jsou dobře vybaveny digitálními technologiemi, nemůže využít ani polovina veškerého žactva.
  • Pouze 20–25 % z nich vyučují učitelé, kteří umí technologie v učebnách dobře využívat.
  • 18 % základních a středních škol v EU nemá širokopásmové připojení k internetu.

Zdroj: Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI):

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Implementace akčního plánu

Akční plán stanoví 11 iniciativ, které bude Komise ve spolupráci s členskými státy, zúčastněnými stranami a společností realizovat do konce roku 2020. Na těchto stránkách nabídneme další aktuální informace, jakmile tato opatření začnou být realizována a budou rozpracována. 

Definice digitální kompetence

Doporučení aktualizovat rámec klíčových kompetencí z roku 2006 bylo přijato ve stejný den jako akční plán digitálního vzdělávání. Definice digitálních kompetencí byla rozšířena a aktualizována, aby odrážela měnící se povahu digitálních technologií v pracovní sféře a ve společnosti obecně. Nová definice je zároveň v souladu s rámcem digitálních kompetencí pro občany:

Aktuální definice (2018) 

Digitální kompetencí se rozumí jisté, kritické a odpovědné používání digitálních technologií a interakce s nimi při výuce, práci a účasti na dění ve společnosti. Zahrnuje gramotnost v oblasti informací a dat, komunikaci a spolupráci, tvorbu digitálního obsahu (včetně programování), bezpečnost (včetně schopnosti využít digitálních technologií pro zlepšení životních podmínek a kompetencí souvisejících s kybernetickou bezpečností) a řešení problémů.

Definice z roku 2006 

Schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a komunikačních technologií: používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu.

Spolupráce při realizaci politiky

Komise v oblasti digitálního vzdělávání úzce spolupracuje s vnitrostátními ministerstvy školství a vzdělávacími subjekty, aby bylo možné sdílet zkušenosti, osvědčené postupy a vytvářet praktické nástroje na podporu učení v digitálním věku. Tato spolupráce má formu pracovní skupiny pro digitální dovednosti a kompetence, která se pravidelně schází v Bruselu a v členských státech.

Další informace o pracovní skupině

Rámce pro digitální dovednosti a kompetence

Komise dále v rámci konzultací s členskými státy vytvořila řadu rámců, které mají pomoci tvůrcům politik, studentům a organizacím při posuzování digitálních dovedností a kompetentnosti v této oblasti. Byly vytvořeny rámce pro občany, organizace a nejnověji i pro pedagogy. 

Digitální dovednosti a kompetence pro občany

Evropský rámec digitálních kompetencí pro občany stanoví pestrý soubor digitálních dovedností a kompetencí (5 oblastí, 24 kompetencí), které potřebují všichni. Byl poprvé zveřejněn v roce 2013 a stal se referenčním dokumentem pro řadu iniciativ zaměřených na digitální kompetence jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni. Tento rámec byl v roce 2016 aktualizován.

Digitální dovednosti a kompetence pro pedagogy

Dokument Digitální dovednosti a kompetence pro pedagogy byl zveřejněn v prosinci 2017. Mapuje digitální kompetence pedagogů na všech úrovních vzdělávání: od vzděláváních nejmenších po vysoké školy a vzdělávání dospělých, obecné vzdělávání, odbornou přípravu, vzdělávání osob se speciálními potřebami a neformální učení. 

Digitální dovednosti a kompetence pro vzdělávací instituce

Účelem tohoto rámce (zveřejněného v prosinci 2015) je umožnit organizacím posoudit jejich pokrok při integraci digitálního učení a souvisejících pedagogických postupů a tvůrcům politik pomoci při tvorbě, realizaci a hodnocení politických opatření určených k integraci a účinnému využívání digitálních technologií při učení. Tento rámec tvoří koncepční základ nástroje SELFIE pro sebehodnocení, který je určen školám a v současnosti probíhá jeho dolaďování na základě pilotního programu.

Výzkum

Komise v této oblasti financuje výzkum a zavádění inovací a také vytváření nových příležitostí ve vzdělávacích institucích. Vědecké zprávy a studie pravidelně zveřejňuje Společné výzkumné středisko Komise

Nejčerstvější studie:

Financování projektů

Z programu Erasmus+ se financují výměny na podporu vzdělávání učitelů v oblasti digitálních dovedností a dále projekty, jejichž cílem je prozkoumat a rozvinout potenciál využívání technologií ve vzdělávání. Program také podporuje vznik a dostupnost nových digitálních vzdělávacích zdrojů a pedagogických postupů.

Možnosti financování z programu Erasmus+

Pořizování internetového připojení a vybavení pro vzdělávací instituce a výuku dovedností u mladých lidí i dospělých se podporuje z evropských strukturálních a investičních fondů.

Více o příspěvku na digitální dovednosti ze strukturálních fondů

 

Další informace