O co se jedná?

Vzdělávání může být přístupnější a flexibilnější, pokud se plně využije potenciál informačních a komunikačních technologií. Zásadního zlepšení našich současných systémů vzdělávání a odborné přípravy můžeme dosáhnout jejich adaptací na dnešní digitální svět.

Nástroje IKT, otevřené (tj. veřejně přístupné) vzdělávací zdroje a otevřené postupy umožňují zvýšit efektivitu vzdělávání, lépe se přizpůsobit individuálnímu studijnímu stylu a tempu učení, optimalizovat učební proces a lépe využívat zdroje. Taková opatření rovněž přispějí ke zvýšení dostupnosti znalostí, a tudíž i spravedlivému přístupu ke vzdělání.

Zpřístupnění vzdělávacích možností může v konečném důsledku vést k situaci, kdy se každý může vzdělávat kdykoli chce, kdekoli za podpory pedagoga vlastního výběru a pomocí jakéhokoli prostředku či technologie.

Proč je to nezbytné?

Evropa i celý svět se dnes potýkají se zvýšenou poptávkou po vzdělávání. V rámci strategie Evropa 2020 si EU stanovila cíl zajistit u 40 % populace terciární vzdělání. To si vyžaduje širší nabídku vzdělávacích možností. Podle odhadů by mělo do roku 2030 vysokoškolským vzdělávacím systémem na celém světě projít kolem 414 milionů studentů. Současná nepružnost systémů vzdělávání a odborné přípravy by to však neumožnila.

V Evropě se rovněž potýkáme s nedostatkem určitých dovedností. Vysoce vzdělaní lidé při tom mají mnohem větší šanci najít si práci, zvlášť v době hospodářské krize. Dovednosti v oblasti práce s počítačem a dalších digitálních technologií budou při tom v blízké budoucnosti vyžadovány u 90 % pracovních míst. Proto je nezbytné, aby byly systémy vzdělávání a odborné přípravy schopny požadované dovednosti zajistit.

Zároveň se objevují nové, inovativní nabídky vzdělávání, které mohou uspokojit nároky studentů i vzdělávacích institucí a pomoci jim řešit jejich problémy. Prostřednictvím iniciativy Otevření systémů vzdělávání mají vzdělávací instituce možnost posoudit svůj organizační model a zjistit, zda by nešlo ke stávajícím výzvám přistupovat jako k příležitostem.

A v neposlední řadě tu je jasný tlak v oblasti nákladů vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy. Několik členských států již omezilo státní investice do vzdělávání. Proto je nezbytné hledat účinnější způsoby využívání zdrojů a také zavést opatření ke zmírnění nákladů na vzdělání, které vznikají domácnostem.

Čeho se doposud dosáhlo?

Evropská komise zahájila iniciativu Otevření systémů vzdělávání v září 2013, kdy také představila opatření, která Evropská komise přijme, včetně orientace politiky na činnosti financované v rámci programů Erasmus+ a Horizont 2020.

V rámci iniciativy byl rovněž zprovozněn portál OpenEducationEuropa.eu, který má poskytovat podporu uživatelům, tj. pedagogům i studentům, při hledání vhodných otevřených vzdělávacích zdrojů a zviditelňovat vysoce kvalitní vzdělávací zdroje, které se v Evropě vyvíjejí.

Jaké kroky budou následovat?

Komise poskytne finanční zdroje institucím působícím v této oblasti prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020. Projekty financované z programu Erasmus+ budou muset splnit požadavek otevřeného přístupu k jejich učebním podkladům. To znamená, že musí být dostupné široké veřejnosti bezplatně pomocí otevřených licencí.

Komise připravuje v rámci budoucího italského předsednictví Rady evropský summit o vzdělávání pomocí informačních technologií.