За какво става въпрос?

При отвореното и гъвкаво обучение потенциалът на ИКТ се използва напълно за подобряване на системите за образование и обучение и привеждането им в съответствие със сегашния цифров свят.

ИКТ инструментите, отворените образователни ресурси и отворените практики позволяват повишаване на ефективността на образованието, като водят до по-персонализирано и по-добро учене и до подобрено използване на ресурсите. С тези мерки също така се насърчава равнопоставеността като се увеличава наличността на знания.

В крайна сметка отварянето на образованието може да доведе до положение, при което всички могат да учат по всяко време, навсякъде, с помощта на всеки, като използват всякакви устройства.

Защо е необходимо това?

Европа и света са изправени пред все по-голямо търсене на образование, а целта на стратегията „Европа 2020“ за 40% завършили висше образование изисква повишаване на предлагането. Тъй като към 2030 г. се очаква приблизително 414 милиона студенти в целия свят да следват висше образование, системите на образование и обучение няма да могат да отговорят на тези потребности, ако не се променят.

Европа е изправена и пред недостиг на умения, а по време на икономическа криза висококвалифицираните хора имат повече шансове да намерят работа. Тъй като в близко бъдеще приблизително 90 % от работните места ще изискват умения в областта на цифровите технологии, от съществено значение е системите за образование и обучение да осигуряват тези умения.

В същото време се появяват нови доставчици на образование , които предоставят не само решения, но и предизвикателства пред учащите и образователните институции. Чрез инициативата за отваряне на образованието образователните институции получават възможност да анализират организационните си модели и да определят какви промени са нужни за превръщане на предизвикателствата във възможности.

Освен това разходите оказват явен натиск върху системите за образование и обучение. Няколко държави от ЕС намаляват своите обществени инвестиции в образованието и затова са нужни решения за по-ефективно използване на ресурсите, както и мерки за облекчаване на разходите на семействата.

Какво е направено досега?

Европейската комисия стартира инициативата за отваряне на образованието през септември 2013 г., като представи действията, които ЕС ще осъществи, включително политически ориентири за операциите, финансирани по програмите „Еразъм+“ и„Хоризонт 2020“.

В рамките на инициативата стартира и порталът OpenEducationEuropa.eu, чиято цел е да се помага на потребителите (учители или учащи) при намирането на нужните им отворени образователни ресурси и да се подобрява видимостта на многобройните ресурси с високо качество, произвеждани в Европа.

Какви са следващите стъпки?

Комисията ще предоставя финансиране за институциите, работещи в тази област чрез програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“. За проектите, финансирани чрез програма „Еразъм+“, ще има изискване за отворен достъп до създадените в техните рамки образователни материали, което означава, че те трябва да са свободно достъпни чрез отворени лицензи.

Комисията е в процес на подготовка на европейска среща на върха по въпросите на образованието чрез ИТ при бъдещото италианско председателство на Съвета.