Cad chuige é?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach le Ballstáit an Aontais Eorpaigh chun a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bíodh is gur faoi na Ballstáit féin atá sé a gcóras oideachais agus oiliúna féin a eagrú, tá buntáistí ag roinnt le bheith ag obair i gcomhar le chéile ar cheisteanna coiteanna. Tá dhá phríomhdhóigh ann a dtacaíonn an Coimisiún Eorpach le hiarrachtaí na mBallstát:

  • Oibríonn an Coimisiún i ndlúthchomhar le lucht ceaptha beartas náisiúnta chun cuidiú leo a mbeartais agus a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bailíonn sé agus roinneann sé faisnéis agus anailís agus spreagann sé malartú dea-chleachtas beartais trí mheithleacha oibre. Mar shampla, na meithleacha oibre um beartas scoileanna a bhí gníomhach le linn 2011–2013, dhírigh siad orthu seo a leanas: luathfhágáil scoile; oideachas agus cúram na luath-óige; an mhatamaitic, an eolaíocht agus an teicneolaíocht agus forbairt ghairmiúil múinteoirí. Le linn 2014–2015, rinne an Mheitheal um Beartas Scoileanna tuilleadh oibre ar cheisteanna amhail oideachas tosaigh múinteoirí agus luathfhágáil scoile.
  • Trí Erasmus+, infheistíonn an Coimisiún na milliúin euro gach bliain i dtionscadail chomhair Eorpacha a chuireann chun cinn malartuithe scoile, forbairt scoile, forbairt ghairmiúil foirne scoile, agus nithe nach iad.

Réimsí tosaíochta

Tá na réimsí tosaíochta a leanas aitheanta ag airí oideachais Bhallstáit an Aontais:

Ullmhaíonn an Coimisiún Eorpach staidéir go tráthrialta ar an staid ina bhfuil cúrsaí ar fud na hEorpa chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atáthar a dhéanamh.

In 2012, chuir an Coimisiún i láthair ‘Athmhacnamh ar an Oideachas’, tionscnamh arb é is aidhm dó tíortha an Aontais a spreagadh lena chinntiú go sealbhaíonn daoine óga na scileanna agus na hinniúlachtaí a bhfuil éileamh orthu ar an margadh saothair. Sa phacáiste sin, tá páipéir chúlra maidir le tacaíocht do ghairmeacha na múinteoireachta agus maidir le measúnú príomhinniúlachtaí in oideachas agus in oiliúint tosaigh (athbhreithniú ar an litríocht).

I mí na Nollag 2016, chuir an Coimisiún i láthair Teachtaireacht maidir leis an Oideachas a Fheabhsú agus a Nuachóiriú, a bhfuil sraith beart ann arb é is aidhm dóibh tacú leis na Ballstáit oideachas agus cúram na luath-óige ardcháilíochta a chur ar fáil agus córais scolaíochta chuimsitheacha agus nuálacha ardcháilíochta a fhorbairt.

Sa Teachtaireacht maidir le Forbairt Scoileanna agus Múinteoireacht den Scoth le haghaidh tús maith sa saol an 30 Bealtaine 2017, leagtar amach fianaise bhreise agus bearta i dtaobh: na ndóigheanna ar féidir cáilíocht agus ionchuimsitheacht scoileanna a fhorbairt; conas tacú le múinteoirí agus ceannairí scoile den scoth; conas rialachas scoile a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

Reachtaíocht/tionscnaimh de chuid an Aontais Eorpaigh