×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Ως προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα νοείται οποιοδήποτε ρυθμιζόμενο σύστημα που παρέχει εκπαίδευση και φροντίδα για τα παιδιά, από τη γέννησή τους έως την ηλικία υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

Τι είναι η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ);

Ως προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα νοείται οποιοδήποτε ρυθμιζόμενο σύστημα που παρέχει εκπαίδευση και φροντίδα για τα παιδιά, από τη γέννησή τους έως την ηλικία υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Περιλαμβάνει την παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ειδικά κέντρα ή στο οικογενειακό περιβάλλον, ιδιωτικά και δημόσια χρηματοδοτούμενη, και την παροχή προσχολικής και νηπιακής αγωγής. Η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μπορούν να θέσουν τα θεμέλια της μελλοντικής επιτυχίας ενός ατόμου, από την άποψη της εκπαίδευσης, της ευζωίας, της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής ένταξης, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για παιδιά που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένο περιβάλλον. Τα υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας αποτελούν άρα αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τι κάνει η ΕΕ;

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, στόχος της οποίας είναι η στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να βελτιώσουν την πρόσβαση και την ποιότητα των συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Η παρούσα πρόταση καθοριζει ένα πλαίσιο ποιότητας, στο οποίο ορίζονται 5 βασικά σημεία του ποιοτικού συστήματος:

  • η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
  • η κατάρτιση και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
  • ο καθορισμός των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών και η διακυβέρνηση,
  • η χρηματοδότηση,
  • η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των συστημάτων.

Το πλαίσιο ποιότητας στήριξε ήδη μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες και συνέβαλε στη βελτίωση της προσφοράς προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Το ποσοστό αναφοράς της ΕΕ βάσει του οποίου το 95 % των παιδιών άνω των 4 ετών πρέπει να φοιτούν σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έχει επιτευχθεί συνολικά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών, περιφερειών και περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό των προκλήσεων στον τομέα αυτό και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, παρέχοντας στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  • Το φθινόπωρο του 2018 δημιουργήθηκεμια θεματική ομάδα εργασίας 2ετούς διάρκειας, η οποία φέρνει σε επαφή τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το θέμα, με σκοπό την προώθηση των συζητήσεων σχετικά με την ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη και στην εξέλιξη του προσωπικού.
  • Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα που συμβάλλουν στην ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα Erasmus+ θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σκοπό αυτό.