×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Předškolní vzdělávání a péče

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit.

Co patří do předškolního vzdělávání a péče?

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit. Tento typ péče a vzdělávání může mít nejrůznější formu: může se jednat o klasické jesle či mateřskou školku, financované ze soukromých či veřejných zdrojů, či rodinná centra předškolní výchovy apod. Kvalita předškolního vzdělávání a péče zásadně ovlivňuje nejen pozdější školní prospěch dítěte, ale v konečném důsledku i jeho pozdější uplatnění ve společnosti či zaměstnatelnost, a to zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání a péče hraje proto v této souvislosti významnou roli a je dobrou investicí do dalšího vzdělávání či odborné přípravy.

Co v této věci dělá EU?

Komise přijala návrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče, jehož cílem je podpořit členské státy v jejich úsilí o zlepšení přístupu k systémům předškolního vzdělávání a péče a zvýšení jejich kvality.

Návrh obsahuje kvalitativní rámec složený z 5 klíčových prvků:

  • přístup k předškolnímu vzdělávání a péči,
  • odborná příprava a pracovní podmínky zaměstnanců odpovědných za předškolní vzdělávání a péči,
  • stanovení odpovídajících osnov a řízení,
  • financování,
  • systémy monitorování a hodnocení.

Na základě tohoto rámce kvality již byly realizovány reformy v mnoha zemích a přispělo se k rozšíření nabídky předškolního vzdělávání a péče.

Referenční hodnota EU (95 % dětí starších 4 let v předškolním zařízení) byla obecně dosažena, ačkoli mezi jednotlivými zeměmi, regiony a oblastmi stále existují velké rozdíly. Členské státy mají podporu Evropské komise jak při zjišťování výzev v této oblasti, tak v jejich následném řešení.

Komise rovněž usnadňuje spolupráci mezi členskými zeměmi v oblasti předškolního vzdělávání a péče tím, že jim poskytuje nezbytné údaje a provádí analýzu aktuálního vývoje v Evropě.

Co bude následovat?

  • Na podzim roku 2018 byla zahájena činnost tematické pracovní skupiny, která bude trvat dva roky. Zasedají v ní odborníci z jednotlivých členských zemí a zástupci evropských organizací, které se o téma kvality předškolního vzdělávání a péče zajímají. Činnost skupiny se zaměří zejména na otázku začleňování a rozvoje zaměstnanců předškolních zařízení.
  • Komise bude pokračovat ve financování projektů, které přispívají ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání a péče, včetně kurzů odborného vzdělávání a přípravy pracovníků z této oblasti. Velkou roli v tomto směru sehraje především program Erasmus+.