Hvad går det ud på?

Den harmoniske sameksistens mellem mange sprog i Europa er et markant symbol på EU's ønske om at være forenet i mangfoldighed, som er en af hjørnestenene i det europæiske projekt.

Sprog definerer personlige identiteter, men er også en del af det fælles arvegods. De bygger bro mellem mennesker og åbner døre til andre lande og kulturer, idet de fremmer gensidig forståelse. En vellykket politik til fremme af flersprogethed kan betyde et rigere liv for den enkelte borger: Resultatet kan blive bedre chancer for at få et job, lettere adgang til tjenesteydelser og rettigheder og mere solidaritet, i kraft af at der sker en styrkelse af den interkulturelle dialog og sammenhængskraften i samfundet.

Der er nu 500 millioner borgere i EU, 28 medlemslande, tre alfabeter og 24 officielle sprog, hvoraf nogle er verdenssprog. Omkring 60 andre sprog er også en del af EU's kulturelle ballast og tales i bestemte regioner eller af bestemte grupper. Dertil kommer de mange sprog, som indvandrerne har bragt med sig. Det anslås, at der nu er mindst 175 nationaliteter repræsenteret inden for EU's grænser.

Sproglig mangfoldighed er omhandlet i artikel 22 i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder Vælg oversættelse af det forrige link  ("Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed") og i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ("Den respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles").

Hvad gør vi?

Hvert år i forbindelse med den europæiske sprogdag den 26. september slår EU sig sammen med Europarådets europæiske center for moderne sprog, sproginstitutioner og borgere rundt om i Europa for at fremme sproglig mangfoldighed og sproglæring gennem arrangementer og begivenheder.

EU's uddannelsesprogrammer har altid ydet og vil fortsat yde støtte til sproglæringsprojekter. En del af programmet for livslang læring Vælg oversættelse af det forrige link  2007-2013 var dedikeret til sproglæring og sproglig mangfoldighed. Det støttede netværk, som bidrog til udviklingen af sprogpolitikker samt multilaterale projekter, som udviklede materialer til sprogindlæring og gjorde dem tilgængelige for et bredere publikum. Udvælgelsesresultater, kompendier, undersøgelser osv. kan findes her.

Under det nuværende program Erasmus+ (2014-2020) er fremme af sproglæring og sproglig mangfoldighed en af de overordnede prioriteter.

EU's kulturprogram Et Kreativt Europa støtter litterær oversættelse med henblik på at give flere mennesker adgang til litterære værker og bevare den kulturelle sproglige mangfoldighed i EU.