Par ko ir runa?

Valodu zināšanas un komunikācijas spējas ir ļoti svarīgas gan cilvēkiem pašiem, gan uzņēmumiem, kur viņi strādā.

Pārāk daudzi ES uzņēmumi nespēj noslēgt sadarbības līgumus ar citām valstīm, jo to darbinieki neprot svešvalodas un nepārzina citu tautu mentalitāti. Ir skaidrs, ka daudzvalodu saziņai ir vajadzīga stratēģiskāka pieeja.

Jaunieši, kas mācās svešvalodas, var studēt vai stažēties ārzemēs. Viņi ne tikai apgūst konkrētos priekšmetus, bet arī pilnveido valodu prasmi un starpkultūru saziņas spējas, kas darba devējiem būs jo noderīgākas.

Pētījumā par Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmas “Erasmus” ietekmi

pdf

(16.78 Mb)

English (en) konstatēts, ka augstskolu beidzēji ar starptautisko pieredzi augstāk kotējas darba tirgū.

Ko dara Eiropas Komisija?

Lai cilvēkiem dotu iespēju iegūt darba tirgū vajadzīgās prasmes, Eiropas Komisija sadarbojas ar ieinteresētajām personām gan izglītības jomā, gan darba tirgū. ES valstu valdības, darba devēju asociācijas un arodbiedrības sadarbojas Komisijas prasmju panorāmas inicatīvā, prognozējot, kādas prasmes būs vajadzīgas dažādās nozarēs, tostarp arī valodu prasmes.

Vēl viens svarīgs projekts ir ESCO, kurā tiek klasificētas Eiropas prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas. ESCO ir stratēģijas “Eiropa 2020”

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) daļa. Tajā 24 valodās sniegta skaidra informācija par to, kādas prasmes, spējas un kvalifikācijas būs vajadzīgas dažādās profesijās Eiropas Savienībā. Projekts sāka darboties 2010. gadā, un to atbalstīja Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs.

Komisija arī apkopo datus no ES veiktajiem pētījumiem par savstarpējo saikni starp valodu zināšanām, konkurētspēju un izredzēm darba tirgū.

Ar valodām saistītajās profesijās aug pieprasījums pēc lingvistiem ar specializāciju. Komisija cenšas nostiprināt saikni starp augstskolām un valodu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, forumā “Translating Europe”

Izvēlieties saites tulkojumu .

Kas paveikts līdz šim?

2011.–2013. gadā Komisija koordinēja uzņēmējdarbības platformas darbu, kas palīdzēja izveidot tīklu valodu apguves stratēģiju veicināšanai un konkurētspējas un nodarbinātības nostiprināšanai (CELAN). Mērķis bija noteikt, kādas valodu prasmes ir vajadzīgas ES uzņēmumiem un darba devējiem, un sagādāt to iegūšanai vajadzīgos rīkus.

2011. gadā darba grupa “Valodas nodarbinātībai” nāca klajā ar ziņojumu

pdf

(1.04 Mb)

English (en) par daudzvalodu saziņas spēju nodrošināšanu darba tirgus vajadzībām.

Programmā “Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ” Komisija atbalsta valodu apguvi kā izaugsmi veicinošu faktoru.