Hvad går det ud på?

Børn, der kommer i berøring med andre sprog i en ung alder, bliver som regel hurtigere til at lære sprog, bedre til at læse og skrive deres modersmål og klarer sig også bedre på andre områder. Derfor går EU's undervisningsministre ind for, at børn meget tidligt undervises i mindst to fremmedsprog.

Hvorfor er det nødvendigt?

Tidligsprogundervisning kan, ud over at danne grundlag for senere læring, påvirke indstillingen til fremmede sprog og kulturer, og det er den primære årsag til EU-Kommissionens mange initiativer til at fremme tidlig sproglæring og støtte yderligere forskning på området.

Hvad er der gjort hidtil?

Kommissionen har oprettet en gruppe af nationale eksperter inden for tidlig sproglæring på førskoleniveau. Gruppen udveksler oplysninger om situationen i forskellige lande og udarbejder politiske henstillinger og retningslinjer for, hvordan politikkerne skal gennemføres.

Resultaterne af gruppens arbejde og drøftelserne blev offentliggjort i en politikvejledning pdf (172 kB) English i 2011.

Fra 2007 til 2013 tilbød EU's program for livslang læring (LLP) en bred vifte af sprogrelaterede muligheder gennem studieophold, lærepladser og praktikophold i udlandet.
Disse programmer gav de deltagende mulighed for at få førstehåndserfaring med undervisning og læring på et andet europæisk sprog i et andet land og skolesystem.

Hvad er de næste skridt?

Programmet Erasmus+ viderefører LLP's arbejde og introducerer også nye muligheder som f.eks. muligheden for at danne strategiske partnerskaber inden for området tidlig sproglæring.

Tidlig sproglæring vil også blive drøftet som led i Europa-Kommissionens mere generelle strategi for førskoleundervisning og børnepasning.

Læs mere

  • Håndbog om tidlig sproglæring
    • Politikhåndbog om tidlig sproglæring (2011) pdf (172 kB) English
    • God praksis for tidlig sproglæring pdf (487 kB) English
    • Landeresuméer om tidlig sproglæring pdf (549 kB) English