Cad é seo?

Leis na cláir Erasmus+ agus Fís 2020, tacaíonn an tAontas Eorpach le malartuithe idirnáisiúnta do mhic léinn, do lucht acadúil agus do lucht taighde, agus treisíonn sé comhar struchtúrtha idir institiúidí ardoideachais agus údaráis phoiblí i dtíortha difriúla. An aidhm atá ann deiseanna nua a chur ar fáil do dhaoine in ardoideachas foghlaim ó chéile ó thír go chéile agus oibriú le chéile ar thionscadail chomhpháirteacha chun dea-chleachtais foghlama agus mhúinteoireachta a fhorbairt, taighde ardchaighdeáin a dhéanamh agus an nuálaíocht a chur chun cinn.

Cad chuige é?

Mar gheall ar an mbaint atá aige le taighde agus le nuálaíocht, tá ról ríthábhachtach ag an ardoideachas ó thaobh fhorbairt an duine aonair agus na sochaí. Is ríthábhachtach a ról freisin ó thaobh dhá rud eile a sholáthar, mar atá caipitil dhaonna ardoilte agus saoránaigh chumasacha den saghas sin atá de dhíth ar an Eoraip chun poist, fás eacnamaíoch agus rachmas a chruthú.

D'éagmais na n-institiúidí ardoideachais níorbh fhéidir straitéis an Aontais Eorpaigh fás fadtéarmach a spreagadh. Tá sé leagtha síos mar sprioc sa straitéis Eoraip 2020 go mbeidh cáilíocht ardoideachais ag 40 % d’aos óg na hEorpa faoi 2020.

Is faoi údarás na mBallstát atá sé féachaint i ndiaidh na dóighe a n-eagraítear agus a gcuirtear ar fáil an t-ardoideachas ina dtíortha féin. Is chun gné idirnáisiúnta bhreise a thabhairt don staidéar, don mhúinteoireacht, don taighde agus don cheapadh beartas san ardoideachas atá gníomhaíochtaí an Aontais ceaptha.

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i ndlúthchomhar le lucht déanta beartas chun tacú le forbairt beartas ardoideachais i mBallstát an Aontais i gcomhréir le straitéis Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET2020). Le clár oibre athnuaite an Aontais maidir leis an ardoideachas, a ghlac an Coimisiún mí na Bealtaine 2017, aithnítear ceithre phríomhchuspóir a bheith ag an gcomhar Eorpach san ardoideachas:

  1. Dul i ngleic le mí-oiriúintí scileanna agus an barr feabhais i bhforbairt scileanna a chur chun cinn
  2. Córais ardoideachais a chur ar bun atá cuimsitheach agus nasctha
  3. Deimhin a dhéanamh de go dtacaíonn institiúidí ardoideachais leis an nuálaíocht
  4. Tacú le córais ardoideachais atá éifeachtach agus éifeachtúil.

Chun cabhrú gach ceann de na cuspóirí sin a bhaint amach, molann an Coimisiún bearta sonracha a dhéanamh ar leibhéal an Aontais, agus snáitheanna difriúla de na cláir Erasmus+ agus Fís 2020 mar phríomhthaca acu.

Ina theannta sin, chun a chinntiú go mbainfear amach na haidhmeanna sin, tá an Coimisiún Eorpach ag ceapadh uirlisí nua agus ag neartú uirlisí atá ann cheana chun soghluaisteacht a chur chun cinn (e.g. an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS), an Forlíonadh Dioplóma), chun an t-aitheantas a thugtar do scileanna agus do cháilíochtaí a mhéadú, agus chun eolas níos fearr faoin ardoideachas san Eoraip a sholáthar.

Tugann an Coimisiún tacaíocht do Phróiseas Bologna freisin, próiseas atá ceaptha athchóiriú an ardoideachais a chur chun cinn d’fhonn Limistéar Eorpach an Ardoideachais a bhunú. Ina theannta sin, cothaíonn an Coimisiún malartú dea-chleachtas beartais idir tíortha difriúla trí mheitheal ardoideachais ET2020.

Cad atá déanta go dtí seo?

Ceapadh clár oibre athnuaite an Aontais maidir leis an ardoideachas agus torthaí comhairliúcháin phoiblí a reachtáladh in 2016 á gcur san áireamh.

Leis an gclár oibre athnuaite nuashonraítear an Clár oibre chun Córais Ardoideachais na hEorpa a nuachóiriú, clár oibre a ghlac an Coimisiún in 2011. Gabhann an clár oibre athnuaite ionad an chláir sin.

Tacaíonn sé le cur chun feidhme chlár an Aontais maidir leis an ardoideachas trí staidéir lena soláthraítear fianaise bheartais, trí mhalartú dea-chleachtais agus trí ionstraimí caiteachais amhail Erasmus+, Fís 2020 agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

Mar chuid den Seimeastar Eorpach, cuireann an Coimisiún moltaí tírshonracha faoi bhráid na mBallstát aonair a d’fhéadfadh ceisteanna a bhaineann leis an ardoideachas a chumhdach.