Par ko ir runa?

Eiropas Komisija atbalsta saites starp augstāko izglītību un uzņēmumiem Eiropas līmenī, liekot lietā vairākas iniciatīvas. Nostiprinātas saites starp uzņēmumiem un augstskolām var:

 • veicināt zināšanu nodošanu un apmaiņu;
 • radīt ilgtermiņa partnerības un perspektīvas;
 • sekmēt inovāciju, uzņēmējdarbības garu un radošumu.

Ciešāka sadarbība ar uzņēmumiem palīdz augstākās izglītības iestādēm (AII) izstrādāt pienācīgas mācību programmas un mācīšanas un mācību metodes, kas atbilst studentu un sabiedrības vajadzībām. Tas ļauj augstskolu beidzējiem iegūt prasmes un attieksmi, kura viņiem ir nepieciešama darba tirgū, kā arī privātajā dzīvē.

Eiropā ir daudz piemēru, kas liecina par auglīgu sadarbību starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecību. Tomēr sadarbības līmenis dažādās valstīs, AII un disciplīnās būtiski atšķiras.

Kā ES sniedz palīdzību?

Universitāšu un uzņēmēju forums

Augstskolu un uzņēmēju forums, kas regulāri norisinās Briselē kopš 2008. gada, pulcina:

 • augstākās izglītības iestādes;
 • uzņēmumus;
 • uzņēmumu asociācijas;
 • starpniekstruktūras;
 • publiskās iestādes;
 • politikas veidotājus.

Viņi pulcējas forumā Eiropas līmenī, lai izveidotu sakarus un apmainītos ar idejām un labu praksi. Pusotras dienas laikā viņi izvērtē augstskolu un uzņēmumu sadarbības situāciju un to, kādas iniciatīvas un programmas ir vajadzīgas, lai atbalstītu šo sadarbību. Pēdējais forums norisinājās Briselē 2017. gada aprīlī (ziņojums ir pieejams tepat tālāk), un ir paredzēts, ka nākamais tiks aizvadīts 2019. gada pavasarī.

Tematiskos forumus sadarbībā ar dalībvalstīm rīko biežāk, lai izskatītu svarīgus valstu un reģionu līmeņa tematus. Pēdējie tematiskie forumi notika Vīnē, Helsinkos un Basku zemē (konferences ziņojumus skatiet tepat tālāk). Nākamais notiks Horvātijā 2017. gada 19.–20. oktobrī.

Personas un sakari, kurus tās izveido savā starpā, ir svarīgs sekmīgas augstskolu un uzņēmumu sadarbības elements. Lai sekmētu šo procesu, “Yammer” platformā (jauniem lietotājiem ir jāreģistrējas) tika izveidots forums diskusijai par augstskolu un uzņēmumu sadarbību.

Augstskolu un uzņēmumu foruma ietvaros aizvadīto diskusiju rezultāts ir divas iniciatīvas: AII domāts pašnovērtējuma rīks “HEInnovate” un zināšanu alianses.

"HEInnovate"

“HEInnovate” ir pašnovērtējuma rīks, kas konsultē AII un sniedz idejas par to, kā vadīt institucionālās un ar kultūru saistītās pārmaiņas. Šis sadarbībā ar ESAO izstrādātais rīks palīdz AII apzināt inovācijai un pārmaiņām labvēlīgas jomas un stimulē visaptverošas institucionālas pārmaiņas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet “HEInnovate” tīmekļa vietni.

Zināšanu apvienības

Zināšanu apvienības ir ES finansētas partnerības starp augstskolām un uzņēmumiem. Tās sadarbojas projektos, kas sekmē radošumu, inovāciju un uzņēmējdarbības garu, izstrādājot jaunas mācīšanas un mācīšanās metodes visās jomās.

Šīs apvienības:

 • sagatavo jaunas starpdisciplināras studiju programmas;
 • veicina uzņēmējdarbības garu un nododamas prasmes izglītībā un ar tās palīdzību;
 • rosina sistēmiskāku uzņēmumu un augstskolu sadarbības kultūru.

Pētījumi un ziņojumi

Septītais augstskolu un uzņēmumu forums (2017. gada aprīlis)

Sestais augstskolu un uzņēmumu forums (2015. gada marts)

Piektais augstskolu un uzņēmumu forums (2013. gada aprīlis)

Tematiskie forumi

Inovācija augstākajā izglītībā

Augstskolu un uzņēmumu sadarbības ietekmes novērtēšana

Piemēri sekmīgai sadarbībai starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecību

Eiropas augstskolu un uzņēmumu sadarbības situācijas analīze

Ziņojumi par augstskolu un uzņēmumu sadarbības situāciju (2013) ir pieejami par šādām valstīm:

Austrija Īrija Spānija
Beļģija Itālija Zviedrija
Somija Nīderlande Turcija
Francija Polija Apvienotā Karaliste
Vācija Portugāle