Miről is van szó?

A releváns tudást közvetítő, színvonalas felsőoktatási tevékenységet folytató intézmények képesek arra, hogy a diákokat felruházzák olyan ismeretekkel, készségekkel és átvihető, vagyis több területen hasznosítható alapkompetenciákkal, amelyekre a hallgatóknak szükségük van ahhoz, hogy a diploma megszerzését követően boldoguljanak az életben. Fontos, hogy ez a tevékenység olyan tanulási környezetben valósuljon meg, amelyben a színvonalas oktatómunka elismerésben és támogatásban részesül.

A minőségbiztosítás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az emberek bizalommal viseltessenek a felsőoktatási rendszerek iránt. Elengedhetetlen, hogy mindegyik felsőoktatási intézmény rendelkezzen olyan belső minőségbiztosítási rendszerrel, mely szigorú követelmények alapján végzi tevékenységét, és amelynek teljesítményét külső minőségbiztosítási ügynökségek ellenőrzik.

Miért van erre szükség?

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező diplomások nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, mint az alacsonyabb képesítéssel rendelkező munkavállalók. Ennek ellenére gyakori, hogy a felsőoktatási intézmények a tantervek kidolgozása során nem igazodnak kellően gyorsan a szélesebb értelemben vett gazdasági szükségletek megváltozásához, nem képesek felmérni, milyen igényeknek kell a munkavállalóknak a jövőben megfelelniük, és nem tudják hallgatóikat kielégítően felkészíteni a jövő munkaerő-piaci kihívásaira.

Az Európai Bizottság támogatja az uniós országokat és a felsőoktatási intézményeket abban, hogy oktatási programjaik korszerűsítése révén a főiskolai és egyetemi hallgatókat felruházzák az elhelyezkedésüket elősegítő felsőfokú szakismeretekkel, valamint azokkal az átvihető készségekkel, amelyek birtokában alkalmazkodni tudnak majd a munkaerő-piaci szükségletek gyors változásaihoz.

Nagy igény mutatkozik rugalmas, innovatív oktatási koncepciókra és tanítási módszerekre annak érdekében, hogy a diákok számának növekedésével párhuzamosan javuljon a felsőoktatás minősége és relevanciája. A megvalósítás egyik legfontosabb eszközét – összhangban az Európai Bizottság Gondoljuk újra az oktatást című közleményében foglaltakkal – az információs és kommunikációs technológiákban rejlő és egyéb új technológiai megoldások által kínált előnyök kiaknázása jelenti, melyek segítségével a tanulás élménygazdagabb, élvezetesebb és személyre szabott folyamattá alakítható.

Az európai felsőoktatás reformja és korszerűsítése a tanárok és kutatók hozzáértésén és elkötelezettségén múlik. Ennek ellenére az intézményekben dolgozó oktatók és kutatók létszáma sok esetben nem tart lépést a hallgatók számának növekedésével, ami tovább nehezíti az amúgy sem könnyű helyzetet. Jobb munkakörülményekre, átlátható és tisztességes felvételi eljárásokra, a pályakezdő szakemberek színvonalasabb képzésére és a tapasztaltabb szakemberek folyamatos továbbképzésére, valamint a kiváló oktatói és kutatói teljesítmény jobb elismerésére és jutalmazására van szükség ahhoz, hogy Európa képes legyen kinevelni, idevonzani és megtartani azokat a magasan képzett egyetemi oktatókat, akikre szüksége van.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A felsőoktatás korszerűsítésével foglalkozó magas szintű munkacsoport nemrégiben jelentést tett közzé, melyben fontos ajánlásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogyan kellene javítani a felsőoktatási intézményekben a tanítás színvonalát és a tanulás eredményességét.

2006-ban az Európai Parlament és a Tanács ajánlást adott ki a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatban megvalósítandó további európai együttműködés témájában, s ebben az európai minőségbiztosítási szabványok és iránymutatások alkalmazása mellett érvelt. Az ajánlás azt is szorgalmazta, hogy az uniós országok hozzanak létre európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartást.

A független szervezet által működtetett európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás a felsőoktatás terén határokon átívelő tevékenységet végző, a minőségbiztosítás európai dimenziójának kifejlesztésében segítő ügynökségek listáját tartalmazza. Ezeknek a minőségbiztosítással foglalkozó ügynökségeknek az európai minőségbiztosítási szabványokkal és iránymutatásokkal összhangban kell folytatniuk a tevékenységüket ahhoz, hogy felvegyék őket a nyilvántartásba.

Az Európai Bizottság időről időre jelentésben számol be a minőségbiztosítás terén európai szinten elért előrehaladásról