Vad går det ut på?

Med utbildningsrörlighet menas att man åker utomlands för att studera eller praktisera. EU:s utbildningsministrar har enats om att fördubbla andelen studerande som genomgår en studie- eller praktikperiod utomlands till 20 procent senast 2020. Stöd till utbildningsrörlighet är en av prioriteringarna i EU:s utbildningsprogram Erasmus+.

Varför är det viktigt?

Genom att studera eller praktisera utomlands utvecklar man sin professionella, sociala och interkulturella kompetens och får lättare jobb.

Det är emellertid fortfarande för svårt att få sina akademiska kvalifikationer från utlandet erkända. Det finns bara begränsade möjligheter att ta med sig bidrag och lån utomlands, och det finns hinder mot den fria rörligheten för forskare inom EU.

Nya former för samarbete över gränserna ska därför bidra till att öka kvaliteten på den högre utbildningen.

Vad har man gjort hittills?

Det europeiska området för högre utbildning (Bolognaprocessen) har medfört stora förändringar som gör det lättare att studera och praktisera utomlands: Strukturen med kandidat-, master- och doktorsexamen samt bättre kvalitetssäkring har underlättat rörligheten för studerande och personal och förstärkt institutioner och system.

Parallellt med rörlighetsmålet på 20 procent antog EU:s utbildningsministrar 2011 en rekommendation om att främja rörlighet i utbildningssyfte och åtog sig att skapa bättre förutsättningar. Rekommendationen ska förbättra informationen och vägledningen om rörlighet, öka erkännandet av akademiska kvalifikationer och göra det lättare att överföra studiestöd.

Europeiska verktyg för rörlighet och kvalitetssäkring som ECTS, tillägget till examensbeviset och registret för kvalitetssäkring underlättar ömsesidigt förtroende, erkännande av akademiska meriter och rörlighet.

Programmet Erasmus+ ger direktstöd till personer som vill studera eller praktisera utomlands och till projekt för samarbete över gränserna mellan högskolor.