O čo ide?

„Mobilita v oblasti vzdelávania“ znamená vycestovať do zahraničia s cieľom študovať alebo absolvovať odbornú prípravu. Ministri EÚ sa dohodli, že zdvojnásobia podiel vysokoškolských študentov, ktorí ukončia študijné obdobie alebo obdobie odbornej prípravy v zahraničí, na 20 % do roku 2020. Podpora mobility je hlavným cieľom programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Erasmus+. Erasmus+.

Prečo je to potrebné?

Štúdium alebo odborná príprava v zahraničí pomáha ľuďom rozvíjať ich profesionálne, sociálne a medzikultúrne zručnosti a zvyšovať ich zamestnateľnosť.

S uznávaním akademickej kvalifikácie získanej v zahraničí sú však stále veľké ťažkosti, prenosnosť grantov a pôžičiek je obmedzená a prekážky spomaľujú voľný pohyb výskumných pracovníkov v rámci EÚ.

Rozvoj nových foriem cezhraničnej spolupráce takisto pomôže zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (bolonský proces) priniesol ďalekosiahle zmeny, ktoré uľahčujú štúdium a odbornú prípravu v zahraničí: zavedenie štruktúry bakalár-magister-doktorand a pokroky v zabezpečení kvality umožnili mobilitu študentov a zamestnancov a posilnili vzdelávacie inštitúcie a systémy.

Popri cieli 20-percentnej mobility študentov ministri školstva krajín EÚ v roku 2011 prijali odporúčanie Rady o podpore mobility v oblasti vzdelávania, v ktorom sa zaviazali k vytváraniu pozitívnejšieho prostredia v tejto oblasti. Cieľom odporúčania je zlepšiť poskytovanie informácií a usmernení o mobilite, zvýšiť uznávanie akademických kvalifikácií a zlepšiť prenosnosť podpory pre študentov.

Využívanie nástrojov európskej mobility a zabezpečenia kvality, ako sú európsky systém prenosu kreditov (ECTS), dodatok k diplomu a európsky register zabezpečenia kvality uľahčuje vzájomnú dôveru, akademické uznávanie a mobilitu.

Program Erasmus+ poskytuje priamu podporu pre ľudí, ktorí majú záujem o štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, a pre projekty, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.