Informacje ogólne

„Mobilność edukacyjna” polega na udaniu się za granicę na studia lub szkolenia. Ministrowie UE postanowili podwoić odsetek studentów szkół wyższych odbywających studia lub szkolenia za granicą do 20 proc. do 2020 r. Wsparcie mobilności jest głównym elementem programu UE na rzecz kształcenia i szkolenia Erasmus+.

Dlaczego jest to potrzebne?

Wyjazd za granicę na studia lub szkolenie pomaga w rozwijaniu umiejętności zawodowych, społecznych i międzykulturowych. Zwiększa także szanse na znalezienie pracy.

Uznawanie kwalifikacji akademickich uzyskanych za granicą jest jednak nadal trudne; możliwości przenoszenia stypendiów i kredytów są ograniczone, a swobodne przemieszczanie się naukowców w UE jest utrudnione.

Tworzenie nowych form współpracy transgranicznej przyczyni się do poprawy jakości szkolnictwa wyższego.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Dzięki europejskiemu obszarowi szkolnictwa wyższego (proces boloński) udało się zapoczątkować poważne zmiany w systemach edukacji, ułatwiające odbywanie studiów i szkoleń za granicą. Struktura „licencjat – magisterium – doktorat” oraz poprawa w zakresie zapewniania jakości ułatwiły mobilność studentów i wykładowców, jak również wzmocniły instytucje i systemy.

Równocześnie z przyjęciem 20-procentowego docelowego poziomu mobilności w 2011 r. ministrowie edukacji UE przyjęli zalecenie Rady w sprawie promowania mobilności edukacyjnej, w którym zobowiązali się stworzyć bardziej sprzyjające warunki dla mobilności edukacyjnej. Celem tego zalecenia jest poprawa dostępu do informacji i wytycznych dotyczących mobilności, ułatwienie uznawania kwalifikacji akademickich oraz zwiększenie możliwości przenoszenia wsparcia dla studentów.

Wykorzystanie narzędzi służących europejskiej mobilności i zapewnieniu jakości, takich jak ECTS (uznawanie okresów studiów za granicą), suplement do dyplomu oraz Europejski Rejestr Zapewniania Jakości, pogłębiają wzajemne zaufanie oraz ułatwiają uznawanie kwalifikacji akademickich i mobilność edukacyjną.

Program Erasmus+ oferuje bezpośrednie wsparcie osobom chcącym studiować lub szkolić się za granicą, i wspiera również projekty promujące współpracę transgraniczną między instytucjami szkolnictwa wyższego.