Par ko ir runa?

Mobilitāte mācību nolūkos ir došanās uz ārzemēm studēt vai piedalīties mācībās. ES ministri vienojās līdz 2020. gadam divkāršot to augstākās izglītības studentu īpatsvaru, kuri pabeidz studijas vai mācību periodu ārzemēs, lai tas būtu 20 %. ES izglītības programma “Erasmus+” galveno uzmanību velta mobilitātes atbalstīšanai.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Studijas un kursi ārzemēs palīdz cilvēkiem attīstīt profesionālās, sociālās un starpkultūru iemaņas un uzlabot viņu iespējas atrast darbu.

Tomēr ārzemēs iegūtās akadēmiskās kvalifikācijas atzīšana joprojām ir pārāk sarežģīta; stipendijas un aizdevumus nav iespējams tik viegli pārnest, un pastāv šķēršļi, kas kavē pētnieku brīvu pārvietošanos ES.

Jaunu pārrobežu sadarbības formu attīstība arī palīdzēs uzlabot augstākās izglītības kvalitāti.

Kas jau ir padarīts?

Pateicoties Eiropas augstākās izglītības telpai (Boloņas procesam), ir panāktas tālejošas pārmaiņas, kuru rezultātā ir kļuvis daudz vieglāk studēt un mācīties ārzemēs. Bakalaura–maģistra–doktora grāda struktūra un kvalitātes nodrošināšanas uzlabojumi ir atvieglojuši studentu un mācībspēku mobilitāti un nostiprinājuši institūcijas un sistēmas.

Papildus 20 % mobilitātes mērķim 2011. gadā ES valstu izglītības ministri pieņēma Padomes ieteikumu par mācību mobilitātes veicināšanu, kurā viņi pauda gatavību radīt labvēlīgāku vidi mobilitātei mācību jomā. Ar šo ieteikumu mēģināts uzlabot informēšanu un padomu sniegšanu par mobilitāti, uzlabot akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanu un studentu finansiālā atbalsta pārnesamību.

Ar tādiem Eiropas mobilitātes un kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem kā ECTS, diploma pielikumu un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistru tiek veicināta savstarpēja uzticēšanās, akadēmiskā atzīšana un mobilitāte.

Programma “Erasmus+” nodrošina tiešu atbalstu cilvēkiem, kas vēlas studēt vai mācīties ārzemēs, un projektiem, kas veicina pārrobežu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm.