Klausimo esmė

Judumas mokymosi tikslais – tai vykimas į užsienį studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių. ES ministrai susitarė padvigubinti užsienyje studijuojančių arba stažuotę atliekančių aukštųjų mokyklų studentų dalį – 2020 m. tokių asmenų turėtų būti 20 %. Judumo rėmimas yra ir ES švietimo ir mokymo programos Erasmus+ dėmesio centre.

Kodėl to reikia?

Studijuodami arba stažuodamiesi užsienyje žmonės tobulina savo profesinius, socialinius įgūdžius, įgyja žinių apie kitas kultūras, padidėja jų galimybės įsidarbinti.

Tačiau pasiekti, kad būtų pripažintos užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos, vis dar pernelyg sunku; stipendijų ir paskolų perkeliamumas ribojamas, o laisvam mokslininkų judėjimui Europos Sąjungoje kyla kliūčių.

Naujų tarpvalstybinio bendradarbiavimo būdų plėtojimas padės gerinti ir aukštojo mokslo kokybę.

Kas padaryta iki šiol?

Pradėjus kurti Europos aukštojo mokslo erdvę (Bolonijos procesas), įvyko didelių pokyčių. Studijuoti ir stažuotis užsienyje tapo lengviau – trijų pakopų (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studijų sistema ir pažanga kokybės užtikrinimo srityje padėjo plėtoti studentų ir darbuotojų judumą ir sustiprino institucijas ir sistemas.

Be 20 % judumo tikslo, 2011 m. ES švietimo ministrai priėmė Tarybos rekomendaciją dėl besimokančio jaunimo judumo skatinimo, kurioje jie įsipareigojo sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais. Šia rekomendacija siekiama gerinti informacijos apie judumą teikimą ir konsultavimą judumo klausimais, didinti akademinių kvalifikacijų pripažinimą ir studentams teikiamos paramos perkeliamumą.

Naudojant Europos judumo ir kokybės užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, Europos kreditų perkėlimo sistemą, diplomo priedėlį ir Europos kokybės užtikrinimo registrą, tvirtėja tarpusavio pasitikėjimas, didėja akademinis pripažinimas ir judumas.

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama tiesioginė parama studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje norintiems asmenims ir projektams, kuriais remiamas skirtingų valstybių narių aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimas.