Taustaa

EU tukee kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta eli opiskelua ulkomailla. EU-maat ovat ministeritasolla sopineet tavoitteesta kaksinkertaistaa niiden opiskelijoiden osuus, jotka suorittavat opinto- tai koulutusjakson ulkomailla, 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Liikkuvuuden tukeminen on keskeisellä sijalla EU:n koulutusalan Erasmus+ -ohjelmassa.

Tavoitteet

Ulkomailla opiskelu parantaa opiskelijoiden ammatillisia ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa ja parantaa samalla heidän työllistyvyyttään.

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukeminen ja tutkintojen tunnustaminen kotimaassa on kuitenkin edelleen usein liian vaikeaa. Opintotukia ja ‑lainoja ei aina ole mahdollista käyttää ulkomaanopintoihin, ja tutkijoiden vapaalla liikkuvuudella on esteitä EU:ssa.

Uusia maiden rajat ylittävän yhteistyön muotoja kehittämällä voitaisiin parantaa myös korkeakoulutuksen laatua.

EU:n toimet

Nk. Bolognan prosessilla luotu eurooppalainen korkeakoulutusalue on tuonut mukanaan suuria muutoksia, jotka helpottavat opiskelua ulkomailla. Kolmiportainen tutkintojärjestelmä (kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot) ja laadunvarmistuksen paraneminen ovat helpottaneet opiskelijoiden ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan liikkuvuutta ja lujittaneet laitoksia ja järjestelmiä.

EU:n opetusministerit hyväksyivät vuonna 2011 opiskelijoiden 20 prosentin liikkuvuustavoitteen lisäksi myös neuvoston suosituksen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisestä. Asiakirjassa EU-maat sitoutuivat kehittämään yhteistyötä ja poistamaan liikkuvuuden esteitä. Suosituksen tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa ja neuvontaa, tehostaa opintojen tunnustamista ja parantaa opintotukien ja ‑lainojen siirrettävyyttä.

Eurooppalaisten liikkuvuus- ja laadunvarmistustoimien kuten opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS), korkeakoulututkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement) ja korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisterin (EQAR) avulla on parannettu keskinäistä luottamusta, tutkintojen tunnustettavuutta ja liikkuvuutta.

Erasmus+ -ohjelmasta annetaan suoraa tukea henkilöille, jotka haluavat opiskella ulkomailla, ja hankkeisiin, joilla tuetaan maiden rajat ylittävää korkeakouluyhteistyötä.