Mis see on?

Õpialane liikuvus tähendab välismaale õppima minekut või seal koolitusel osalemist. ELi liikmesriikide ministrid on kokku leppinud eesmärgis tõsta 2020. aastaks 20%ni nende üliõpilaste arv, kes sooritavad osa õpingutest või praktikast välismaal. Liikuvuse toetamine on oluline osa ELi haridus- ja koolitusprogrammis Erasmus+.

Miks see on vajalik?

Välismaale õppima minek või seal koolitusel osalemine aitab inimestel arendada oma kutsealaseid, sotsiaalseid ja kultuuridevahelise suhtlemise oskusi ning suurendada nende tööalast konkurentsivõimet.

Välismaal omandatud akadeemiliste kraadide tunnustamine on siiski veel liiga keerukas; toetuste ja laenude ülekantavus on piiratud ning takistused ei võimalda teadlastel Euroopa Liidus vabalt liikuda.

Piiriülese koostöö uute vormide väljatöötamine aitab parandada ka kõrghariduse kvaliteeti.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa kõrgharidusruum (Bologna protsess) on kaasa toonud ulatuslikke muutusi, mistõttu on välismaal õppimine ja koolitusel osalemine lihtsam. Bakalaureuse-magistri-doktoriõppe struktuur ning edusammud kvaliteedi tagamises on lihtsustanud üliõpilaste ja personali liikuvust ning tugevdanud institutsioone ja süsteeme.

Samaaegselt 20%-lise liikuvuseesmärgi seadmisega võtsid ELi haridusministrid 2011. aastal vastu nõukogu soovituse õpialase liikuvuse kohta, milles nad võtsid endale kohustuseks luua õpialaseks liikuvuseks positiivsem keskkond. Selle soovitusega püütakse täiustada liikuvust käsitleva teabe ja juhiste pakkumist, parandada akadeemiliste kraadide tunnustamisega seotud menetlusi ning täiustada üliõpilastele mõeldud toetuste ülekantavust.

Liikuvuse ja kvaliteedi tagamise Euroopa vahendite, nagu Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS), diplomi lisa ning kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa registri (EQAR), kasutamine suurendab vastastikust usaldust, akadeemiliste kraadide tunnustamist ja liikuvust.

Programmi Erasmus+ raames toetatakse otse inimesi, kes soovivad välismaal õppida või seal koolitusel osaleda, ning projekte, mille vahendusel toetatakse piiriülest koostööd kõrgharidusasutuste vahel.