O co se jedná?

Mobilitou ve vzdělávání se rozumí výjezd do zahraničí za účelem studia nebo odborné přípravy. Ministři zemí EU se dohodli na zdvojnásobení podílu vysokoškolských studentů, kteří do roku 2020 absolvují studium nebo odbornou přípravu v zahraničí na 20 %. Na studijní mobilitu se zaměřuje i program EU pro vzdělávání a odbornou přípravu Erasmus+.

Proč je to nezbytné?

Výjezd do zahraničí za účelem studia nebo odborné přípravy pomáhá lidem rozvíjet profesní, sociální a mezikulturní dovednosti a zvýšit zaměstnatelnost.

Uznávání odborných kvalifikací získaných v zahraničí však stále neprobíhá zcela bez problémů. Přenosnost grantů a půjček je omezená a existují překážky, které brání volnému pohybu výzkumných pracovníků v rámci EU.

Rozvíjení nových forem přeshraniční spolupráce také pomůže zlepšovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání.

Čeho se doposud dosáhlo?

Vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (neboli tzv. boloňský proces) s sebou přineslo mnoho dalekosáhlých změn, díky nimž je nyní jednodušší studovat v zahraničí nebo absolvovat odbornou přípravu v jiné zemi. Byla zavedena třístupňová struktura studia (bakalářské, magisterské, doktorské), zlepšení mechanismů pro zajišťování kvality výuky usnadnilo mobilitu studentů i pedagogů a posílilo postavení vzdělávacích institucí i fungování celého systému.

Kromě stanovení cíle 20% mobility studentů přijali v roce 2011 ministři školství zemí EU doporučení Rady ohledně podpory mobility ve vzdělávání, v němž se zavázali vytvořit příznivější prostředí pro tento typ mobility. V uvedeném doporučení je rovněž obsažen návrh optimalizace poskytování informací a pokynů ohledně mobility, dále zvýšení míry uznávání akademických kvalifikací a zlepšení přenosnosti studentské finanční podpory.

Využívání nástrojů evropské mobility a zajištění kvality, jako je například systém ECTS, dodatek k diplomu a Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání upevňuje vzájemnou důvěru, zlepšuje uznávání kvalifikací a rozvíjí mobilitu.

Program Erasmus+ zajišťuje přímou podporu těm, kteří si přejí absolvovat část studia nebo odborné přípravy v zahraničí, a dále poskytuje prostředky na projekty, které rozvíjejí přeshraniční spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi.