Какво е това?

„Мобилността с учебна цел“ представлява престой в чужбина за усвояване на нови знания или умения. Министрите на ЕС се споразумяха да удвоят дела на студентите, които преминават курс на образование или обучение в чужбина, на 20% до 2020 г., а подпомагането на мобилността е основен акцент в програмата на ЕС за образование и обучение „Еразъм+“.

Защо е необходимо?

Престоят в чужбина с цел образование или обучение помага на хората да развият своите професионални, социални и междукултурни умения и повишава техните шансове да си намерят работа.

Признаването на академични степени, получени в чужбина, все още обаче е прекалено трудно. Възможностите за прехвърляне на стипендии и заеми са ограничени, а пред свободното движение на изследователи в рамките на ЕС съществуват пречки.

Развитието на нови форми на трансгранично сътрудничество ще помогне и за подобряване на качеството на висшето образование.

Какво е направено досега?

Установяването на европейско пространство за висше образование (процеса от Болоня) доведе до значителни промени, улесняващи образованието и обучението в чужбина. Структурата от бакалавърска - магистърска - докторска степен и напредъка в осигуряването на качество улесниха мобилността на студенти и университетски персонал и укрепиха институциите и системите.

Наред с определянето на целта от 20% за 2020 г., през 2011 г. министрите на образованието на страните от ЕС приеха препоръка на Съвета относно насърчаване на мобилността с учебна цел, с което поеха ангажимент да създадат по-положителна среда за образователна мобилност. С препоръката се търсят начини за подобряване на предоставянето на информация и насоки за мобилността, повишаване на признаването на академични степени и подобряване на преносимостта на студентските стипендии/помощи.

Използването на европейски инструменти за мобилност и осигуряване на качеството, като например Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, приложението към дипломата и Европейския регистър за осигуряване на качество, създава по-добри условия за взаимно доверие, признаване на академични степени и мобилност.

Програма „Еразъм+“ предоставя пряка помощ за хора, които желаят да учат или да се обучават в чужбина, както и за проекти, които подпомагат трансграничното сътрудничество между висши учебни заведения.