Par ko ir runa?

Tas, kā augstākās izglītības sistēmas ir organizētas un pārvaldītas un kā tās tiek finansētas, būtiski ietekmē šo sistēmu vispārējo efektivitāti. ES stratēģijā “Eiropa 2020” ir uzsvērts:

Kāpēc tas ir svarīgi?

Kaut arī izdevumi par augstāko izglītību dažādās ES valstīs būtiski atšķiras, Eiropā ir pārāk mazi kopējie ieguldījumi augstākajā izglītībā: vidēji 1,3 % no IKP salīdzinājumā ar 2,7 % ASV un 1,5 % Japānā. Patlaban pastiprinātā fiskālā konsolidācija ir papildus noslogojusi arī publiskos ieguldījumus. Tāpēc ļoti svarīgi ir maksimāli palielināt ieguldīto līdzekļu atdevi.

Kā jau minēts, šo problēmu risināšanai nepieciešama lielāka rīcības brīvība, un autonomas iestādes var daudz vieglāk specializēties, veicinot labāku izglītības un pētniecības sniegumu, vienlaikus mudinot uz izcilību augstākās izglītības sistēmās. Taču juridisku, finansiālu un administratīvu ierobežojumu dēļ iestādes nereti nevar tik brīvi veidot stratēģijas un struktūras un izcelties ar kaut ko savādāku konkurentu vidū.

Kas jau ir padarīts?

Ar atbalstu sadarbībai pētnieciskajā darbā un politikas veidošanā Eiropas Komisija palīdz ES valstīm izstrādāt efektīvus augstākās izglītības pārvaldības un finansēšanas modeļus.

Valstu darbsemināros, kurus rīko atvērtās koordinācijas metodes ietvaros izglītības un apmācības jomā, uzmanību velta tādiem jautājumiem kā augstākās izglītības iestāžu pārvaldība un darbības finansējums.