Hvad går det ud på?

Som led i Europa 2020-strategien er EU's ledere blevet enige om, at 40 % af de 30-34-årige skal have en videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikation inden 2020. For at nå det samlede mål på EU-plan har medlemslandene fastsat deres egne nationale mål, der skal nås inden 2020. Målene vurderes efter otte overordnede indikatorer, som inddrages i udviklingen af evidensbaserede politikker.

Hvorfor er det nødvendigt?

Når relativt få gennemfører videregående eller tilsvarende uddannelser, navnlig i forhold til det internationale niveau (sammenlignelige data for antallet af personer med en videregående uddannelse viser, at USA, Canada, Japan, Sydkorea og Australien klarer sig bedre end Europa), kan det hæmme konkurrencedygtigheden og underminere Europas potentiale til at skabe intelligent vækst. Mens arbejdsmarkedsprognoserne siger, at omkring 35 % af alle job vil kræve en videregående uddannelse inden 2020, havde kun 27,6 % af arbejdsstyrken i EU (mellem 25 og 64) kvalifikationer på dette niveau i 2012.

Hvad er der gjort hidtil?

EU-landene har fastsat nationale mål for gennemførelse af videregående uddannelser og aflægger hvert år rapport om, hvad de har gjort for at nå disse mål. Det foregår i forbindelse med den årlige samordning af den økonomiske politik, der kaldes det europæiske semester. Som led i denne proces foretager Kommissionen en detaljeret analyse af medlemslandenes økonomiske og strukturelle reformprogrammer, og retter henstillinger for de næste 12-18 måneder, når det er påkrævet.

Generelt har EU-landene tre store udfordringer, når det gælder om at hæve uddannelsesniveauet:

  1. Bredere adgang til videregående uddannelser. Flere personer fra samfundsgrupper, som i øjeblikket er underrepræsenteret, skal i gang med og gennemføre videregående uddannelser.
  2. Nedbringelse af skolefrafaldet og den tid, det tager at få en eksamen.
  3. Forbedring af kvaliteten af de videregående uddannelser og deres relevans, så de kan tiltrække flere studerende og hjælpe dem med at afslutte deres studier.

Kommissionen holder et vågent øje med udfordringerne i forbindelse med gennemførelse af videregående uddannelserpdf i EU-landene og med landenes fremskridt i retning af målene.