Cad é an rud é?

Dlúthchuid de bheartas an Choimisiúin Eorpaigh i dtaobh foghlaim ar feadh an tsaoil is ea an fhoghlaim aosach.

Tá sí sár-riachtanach ar mhaithe leis an iomaíochas, infhostaitheacht, cuimsiú sóisialta, saoránacht ghníomhach, agus forbairt phearsanta. Deiseanna foghlama a chur ar fáil do gach uile dhuine fásta ar feadh a shaoil go léir, go háirithe do dhreamanna atá faoi mhíbhuntáiste, sin an dúshlán atá romhainn.

Cuimsíonn an fhoghlaim aosach foghlaim fhoirmiúil, foghlaim sheachfhoirmiúil agus foghlaim neamhfhoirmiúil; cuidíonn sé le bunscileanna a fheabhsú, le cáilíochtaí nua a bhaint amach, le breisoiliúint, le hathoiliúint le haghaidh fostaíochta, ar mhaithe le forbairt phearsanta nó díreach mar chaitheamh aimsire.

Tá ag méadú ar an éileamh ar an bhfoghlaim aosach agus tá an Coimisiún tiomanta cuidiú le tíortha an Aontais córais sholúbtha ardcháilíochta a chruthú lena haghaidh a mbeidh múinteoireacht den scoth ar siúl iontu agus a mbeidh rannpháirtíocht iomlán iontu ag údaráis áitiúla, ag fostóirí, ag comhpháirtithe sóisialta, ag an tsochaí shibhialta agus ag eagraíochtaí cultúrtha iontu.

Réimsí Tosaíochta

Leagadh amach fís sa Chlár Oibre Eorpach d'fhoghlaim aosach 2011 faoin mbealach is ceart an fhoghlaim aosach a fhorbairt san Eoraip faoi 2020. Is iad seo a leanas na tosaíochtaí sonracha don tréimhse 2015-2020:

  • Rialachas: a chinntiú go bhfuil an fhoghlaim comhleanúnach le réimsí beartais eile, feabhas a chur ar chomhordú, ar éifeachtacht, agus ábharthacht na foghlama aosaí le riachtanais na sochaí, an gheilleagair agus an chomhshaoil; infheistíocht phríobháideach agus infheistíocht phoiblí ar aon a mhéadú, más iomchuí.
  • Soláthar agus glacadh: an fhoráil a dhéantar d'fhoghlaim aosach d'ardchaighdeán a mhéadú go suntasach, scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha go háirithe, agus an líon daoine a ghlacann le deiseanna foghlama aosaí a mhéadú trí straitéisí for-rochtana, treorach agus spreagtha a dhíriú ar na grúpaí is mó atá ina gátar.
  • Solúbthacht agus rochtain: rochtain a mhéadú trí bhreis áiteanna a chur ar fáil le haghaidh foghlaim sa láthair oibre agus trí úsáid éifeachtach a bhaint as an Teicneolaíocht foghlama agus Cumarsáide; nósanna imeachta a thabhairt isteach chun scileanna daoine fásta nach bhfuil mórán cáilíochtaí acu a shainaithint agus measúnú a dhéanamh orthu agus, i gcás daoine nach bhfuil cáilíochtaí ar leibhéal 4 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí acu, an dara deis a chur ar fáil dóibh cáilíocht ar an leibhéal sin a bhaint amach.
  • Cáilíocht: dearbhú cáilíochta a fheabhsú trí fhaireachán agus measúnú tionchair a dhéanamh, trí oideachas tosaigh agus leanúnach oidí a fheabhsú, agus trí na sonraí is gá mar gheall ar riachtanais a chruinniú chun an soláthar a dhíriú agus a dhearadh ar bhonn éifeachtach.

Bhí Meitheal Oibre um Fhoghlaim Aosach de chuid ET 2020 ag obair ó 2014 go 2015 agus chuir sí treoir bheartais maidir leis na hábhair sin ar fáil, treoir atá bunaithe ar na dea-chleachtais is fearr san Eoraip:

Spás ilteangach ar líne is ea an Clár Leictreonach don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE) inar féidir modhanna dea-chleachtais san oideachas aosach a mhalartú, a thaispeáint agus a chur chun cinn. Tá daoine atá bainteach le hoideachas aosach a eagrú nó a chur ar fáil in ann leas a bhaint as fóram foghlama aosach ar líne chun na forbairtí is déanaí a roinnt le chéile agus chun foghlaim ó chéile.

Tá leabharlann acmhainní, féilire cúrsaí agus imeachtaí ar díol spéise ag gairmithe i réimse an oideachais aosach iad san fhóram EPALE freisin, chomh maith le huirlis chun institiúidí comhpháirtíochta a lorg, rud a chuirfidh grúpaí comhoibritheacha i gcrích go luath.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Cuirfidh Meitheal Oibre um Fhoghlaim Aosach de chuid ET 2020 treoir bheartais ar fáil maidir le foghlaim aosach sa láthair oibre ó 2016 go 2018.