Ko šajā jomā dara Eiropas Komisija?

Lai īstenotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem, Komisija sadarbojas ar 32 valstīm. Programma uzsver nepieciešamību palielināt līdzdalību visu veidu pieaugušo mācībās (formālajās, neformālajās un patstāvīgajās mācībās) neatkarīgi no tā, vai mērķis ir jaunas darba prasmes, aktīvs pilsoniskums vai personīgā izaugsme un piepildījums.

Komisija, piemēram, koordinē nacionālo koordinatoru pdf tīklu, kas veicina pieaugušo mācības savā valstī, piedāvā politisku padomu un atbalstu, apkopo labāko praksi un dara to vispārēji pieejamu. Lai veicinātu pieaugušo mācības, Komisija arī sadarbojas ar visdažādākajām apvienībām, tīkliem un darba organizācijām.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Pastiprināta pieaugušo apmācība var palīdzēt Eiropai pārvarēt ekonomikas krīzi, apmierināt pieprasījumu pēc jaunām prasmēm, un, darbaspēkam novecojot, uzturēt tā ražīgumu. Mācības ir arī izšķirīgi svarīgas sociālajai iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam. Mūsdienās cilvēki nevar paļauties, ka skolā iegūtās prasmes būs aktuālas līdz viņu darba dzīves beigām.

Pieaugušo iesaistīšanās mācībās būtiski variē dažādās ES valstīs: no 1,4 % līdz 31,6% (2012 gada skaitļi). Kopējā tendence ir šiem līmeņiem saglabāties nemainīgiem. Īpaši neapmierinoši šie līmeņi ir zemas kvalifikācijas un vecāka gadagājuma pieaugušajiem. Rīcība Eiropas līmenī palielinās zināšanas par veiksmīgu politiku, piedāvās atbalstu un nodrošinās labāku pieredzes apmaiņu starp valstīm.

Līdz šim veiktie pasākumi

Lai atbalstītu politikas izstrādi:

  • ES valstis izvirzījušas mērķi pieaugušo mācībām: līdz 2020. gadam pieaugušajiem domātajās mācībās ir jāpiedalās 15 % pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem. 2012. gadā līdzdalība vidēji bija 9 %, un tikai 5 ES valstis ir sasniegušas izvirzītā mērķa līmeni;
  • Komisija publicē rādītājus un datus par pašreizējo situāciju dalībvalstīs, ziņojumus, kas novērtē, īstenojot politiku paveikto, un ierosina jaunu politiku;
  • Komisija sekmē labas prakses apmaiņu un partneru mācības attiecībā uz politiku izglītības un apmācības darba programmā 2020; konkrētiem laikposmiem tika izveidotas īpašām tēmām veltītas darba grupas un tīkli;
  • Komisija ir pasūtījusi pētījumus, kas sniedz faktus un datus, lai atbalstītu efektīvāku politiku.