×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Różnorodność językowa

Różnorodność językowa – harmonijne współistnienie wielu języków w Europie symbolizuje dążenie UE do zjednoczenia w różnorodności – co stanowi jedną z podstaw projektu europejskiego.

O co w tym chodzi?

Różnorodność językowa – harmonijne współistnienie wielu języków w Europie symbolizuje dążenie UE do zjednoczenia w różnorodności – co stanowi jedną z podstaw projektu europejskiego.

Języki nie tylko określają tożsamość jednostki, są także częścią wspólnego dziedzictwa. Języki łączą ludzi, sprzyjają poznawaniu innych krajów i kultur oraz ułatwiają wzajemne zrozumienie. Skuteczna polityka wielojęzyczności może zwiększyć perspektywy życiowe obywateli, poprawić ich szanse na rynku pracy, ułatwić dostęp do usług i przysługujących im praw. Może ona również wspierać solidarność, pogłębiając dialog międzykulturowy i większą spójność społeczną.

Obecnie UE liczy 440 milionów obywateli i 27 państw członkowskich, używa się w niej trzech alfabetów i 24 języków urzędowych, z których kilka jest popularnych na całym świecie. Część dziedzictwa UE stanowi również około 60 innych języków używanych w niektórych regionach albo przez niektóre grupy. Wiele języków pojawiło się wraz z napływem imigrantów – szacuje się, że obecnie na terytorium UE żyje co najmniej 175 narodowości.

Różnorodność językowa jest zapisana w art. 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Poszanowanie praw osób należących do mniejszości stanowi jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje także dyskryminacji ze względu na przynależność do mniejszości narodowej i określa poszanowanie przez Unię różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

Komisja nie posiada jednak uprawnień ogólnych w odniesieniu do mniejszości. W szczególności Komisja nie posiada kompetencji w sprawach dotyczących definicji mniejszości narodowej, uznawania statusu mniejszości, ich samostanowienia i autonomii ani systemu regulującego używanie języków regionalnych lub mniejszościowych; za sprawy te odpowiadają państwa członkowskie.

Co robi UE?

Każdego roku 26 września, w Europejskim Dniu Języków, Komisja Europejska razem z Radą Europy, Europejskim Centrum Języków Nowożytnych i instytucjami zajmującymi się językami oraz przy udziale obywateli w całej Europie promuje różnorodność językową i naukę języków obcych, organizując szereg imprez.

Programy edukacyjne UE zawsze zapewniały i nadal będą zapewniać wsparcie finansowe dla projektów dotyczących nauczania języków. Część programu „Uczenie się przez całe życie”, który zrealizowano w latach 2007–2013, była poświęcona promowaniu nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wspierano sieci współpracy, które przyczyniają się do rozwoju polityki językowej i realizacji wielostronnych projektów dotyczących opracowywania i szerokiego rozpowszechniania materiałów do nauki języków.

Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej znalazło się wśród nadrzędnych celów bieżącego programu „Erasmus+” (2014–2020). W ramach projektów i partnerstw strategicznych, współfinansowanych w ramach programu Erasmus+, można uzyskać wsparcie dla promocji każdego z języków. Przykłady projektów językowych można znaleźć na platformie rezultatów programu Erasmus+.

W ramach programu kulturalnego UE „Kreatywna Europa” wspiera się tłumaczenia dzieł literackich po to, by upowszechniać dostęp do literatury oraz by zachować różnorodność językową w UE.