×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Kielellinen monimuotoisuus

Eri kielten rauhanomainen rinnakkaiselo Euroopassa symboloi yhtä EU:n kulmakivistä eli sen pyrkimystä olla moninaisuudessaan yhtenäinen.

Taustaa

Eri kielten rauhanomainen rinnakkaiselo Euroopassa symboloi yhtä EU:n kulmakivistä eli sen pyrkimystä olla moninaisuudessaan yhtenäinen.

Kielet ovat osa ihmisen identiteettiä, mutta ne ovat myös osa kollektiivista perintöä. Ne voivat rakentaa siltoja ihmisten välille ja yhdistää toisiinsa maita ja kulttuureja sekä edistää keskinäistä ymmärrystä. Onnistunut monikielisyyspolitiikka voi tarjota kansalaisille monia mahdollisuuksia: se voi helpottaa työllistymistä ja palvelujen saantia, parantaa ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta kulttuurienvälisen vuoropuhelun ansiosta.

EU:ssa on 440 miljoonaa asukasta, 27 jäsenmaata, kolme kirjaimistoa ja 24 virallista kieltä, joista muutamia puhutaan lähes kaikkialla maailmassa. EU:n perintöön kuuluu lisäksi noin 60 muuta kieltä, joita puhutaan tietyillä alueilla tai tiettyjen ryhmien keskuudessa. Myös maahanmuuttajat ovat tuoneet mukanaan ison joukon kieliä – EU:n rajojen sisällä arvioidaan olevan ainakin 175 eri kansalaisuutta.

Kielellisen monimuotoisuuden periaate on kirjattu EU:n perusoikeuskirjan 22 artiklaan. Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen on yksi EU:n perusarvoista. EU:n perusoikeuskirjassa lisäksi kielletään kansalliseen vähemmistöön kuuluvien syrjintä ja todetaan unionin kunnioittavan kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta.

Euroopan komissiolla ei kuitenkaan ole yleistä toimivaltaa vähemmistöjen suhteen. Komissiolla ei etenkään ole toimivaltaa asioissa, jotka koskevat kansallisen vähemmistön määrittelyä, vähemmistöjen aseman tunnustamista, niiden itsemääräämisoikeuksia ja itsenäisyyttä taikka järjestelmää, jolla hallitaan alueellisten tai vähemmistökielten käyttöä.

EU:n hankkeet

Joka vuosi Euroopan kielten päivänä 26. syyskuuta Euroopan komissio järjestää yhdessä Euroopan neuvoston, Euroopan nykykielten keskuksen, oppilaitosten ja kansalaisten kanssa tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää kielellistä monimuotoisuutta ja kielten opiskelua ja oppimista.

EU:n koulutusohjelmat ovat aina tarjonneet tukea ja rahoitusta kielten oppimista edistäville hankkeille ja tarjoavat vastedeskin. Elinikäisen oppimisen ohjelman (2007–2013) yksi erityistavoitteista oli kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen. Ohjelman puitteissa tuettiin kielipolitiikan kehittämiseen osallistuvia verkostoja ja monenvälisiä hankkeita, joissa kehitettiin kaikille sopivaa oppimateriaalia kieltenopiskeluun.

Nykyisen Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) yksi keskeisistä painopisteistä on kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen. Kaikkia kieliä voidaan tukea Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta saavien hankkeiden ja strategisten kumppanuuksien kautta. Erasmus+ -hankeportaalissa on esimerkkejä ohjelmasta rahoitetuista hankkeista.

EU:n kulttuurialaa tukeva Luova Eurooppa -ohjelma pyrkii edistämään kirjallisuuden kääntämistä, jotta yhä useammat voisivat lukea kirjallisuutta ja jotta EU:n kielellinen moninaisuus säilyisi.