×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Γλωσσική πολυμορφία

Η αρμονική συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη συμβολίζει τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενωμένη μέσα από τη διαφορετικότητα, πράγμα που αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Περί τίνος πρόκειται;

Η αρμονική συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη συμβολίζει τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενωμένη μέσα από τη διαφορετικότητα, πράγμα που αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Οι γλώσσες καθορίζουν την προσωπική μας ταυτότητα, αλλά αποτελούν και μέρος μιας κοινής κληρονομιάς. Μπορούν να χρησιμεύσουν ως γέφυρα που μας ενώνει με άλλους ανθρώπους, αλλά και να ανοίξουν δρόμους για άλλες χώρες και άλλους πολιτισμούς διευκολύνοντας την αμοιβαία κατανόηση. Μια επιτυχημένη πολιτική πολυγλωσσίας μπορεί να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες που έχουν οι πολίτες σε όλη τους τη ζωή: μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητά τους, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και δικαιώματα και να συμβάλει στην αλληλεγγύη μέσω της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής συνοχής.

Η ΕΕ έχει τώρα 440 εκατομμύρια πολίτες, 27 κράτη μέλη, 3 αλφάβητα και 24 επίσημες γλώσσες, μερικές από τις οποίες μιλούνται σε όλο τον κόσμο. Περίπου 60 άλλες γλώσσες αποτελούν επίσης μέρος της κληρονομιάς της ΕΕ και μιλούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή από συγκεκριμένες ομάδες. Επιπλέον, οι μετανάστες έφεραν μαζί τους πολλές άλλες γλώσσες: υπολογίζεται ότι σήμερα τουλάχιστον 175 εθνότητες είναι παρούσες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Η γλωσσική πολυμορφία κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ο σεβασμός των «δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες» αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας και μεριμνά για τον σεβασμό της πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας από την Ένωση.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει γενικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις μειονότητες. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν τον ορισμό της εθνικής μειονότητας, την αναγνώριση του καθεστώτος των μειονοτήτων, την αυτοδιάθεση και την αυτονομία τους ή το καθεστώς που διέπει τη χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.»).

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, γλωσσικά ινστιτούτα και πολίτες απ' όλη την Ευρώπη για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσα από διάφορες εκδηλώσεις.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ έχουν χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν και στο μέλλον προγράμματα εκμάθησης γλωσσών. Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης (2007-2013) διέθετε ειδικό σκέλος για την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία. Παρείχε στήριξη σε δίκτυα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη γλωσσικών πολιτικών, καθώς και σε πολυμερή σχέδια που εκπονούν υλικό εκμάθησης γλωσσών και το διαθέτουν στο ευρύ κοινό.

Στο σημερινό πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020), η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες. Όλες οι γλώσσες μπορούν να υποστηριχθούν μέσω έργων και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Παραδείγματα γλωσσικών έργων είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων για τα αποτελέσματα των έργων.

Το πρόγραμμα της ΕΕ Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει τη λογοτεχνική μετάφραση με στόχο την πρόσβαση περισσότερων ατόμων σε λογοτεχνικά έργα και τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ.