×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Jazyková rozmanitost

Evropský kulturní program Kreativní Evropa podporuje literární překlad. Snaží se zpřístupnit literární díla většímu počtu lidí a zachovat tak jazykovou rozmanitost EU.

Harmonické soužití mnoha jazykových společenství v Evropě symbolizuje snahu Evropské unie o dosažení jednoty při současném zachování rozmanitosti Evropy, což je jedna ze základních myšlenek evropského projektu.

O co se jedná?

Harmonické soužití mnoha jazykových společenství v Evropě symbolizuje snahu Evropské unie o dosažení jednoty při současném zachování rozmanitosti Evropy, což je jedna ze základních myšlenek evropského projektu.

Jazyky určují identitu lidí, ale rovněž tvoří součást sdíleného dědictví. Díky znalosti jazyků se můžeme ostatním více přiblížit a poznávat jiné země, jiné kultury. Kromě toho tak posilujeme vzájemné porozumění. Úspěšná politika mnohojazyčnosti může posílit šance občanů v uplatnění se v pracovním i soukromém životě: Může to zvýšit jejich zaměstnatelnost, usnadnit přístup ke službám a spravedlnosti a přispívat k solidaritě prostřednictvím sociální soudržnosti a posíleného dialogu mezi kulturami.

Unie má nyní 27 členských států, 440 milionů občanů, 3 abecedy a 24 úředních jazyků, přičemž některé z nich se používají na celém světě. V určitých regionech nebo v rámci určitých skupin obyvatel se navíc hovoří přibližně 60 dalšími jazyky. Ty jsou rovněž součástí evropského dědictví. Širokou škálu jazyků s sebou navíc přinášejí lidé přicházející z jiných kulturních prostředí. Odhaduje se, že v zemích EU nyní žije nejméně 175 národností.

Jazyková rozmanitost je zakotvena v článku 22 Listiny základních práv Evropské unie („Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost“) a v článku 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Listina základních práv EU také zakazuje diskriminaci na základě příslušnosti k národnostní menšině a zajišťuje respektování kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti a zákazu diskriminace v Unii.

Nicméně Komise však nemá ohledně menšin žádné obecné pravomoci. Nemá zejména žádnou pravomoc v záležitostech týkajících se definice národnostní menšiny, uznávání postavení menšin, jejich sebeurčení a autonomie či režimu upravujícího používání regionálních nebo menšinových jazyků. Tato oblast spadá do působnosti členských států“).

Jakou činnost EU vyvíjí?

Vždy 26. září slavíme Evropský den jazyků. V tento den Evropská komise spolu s Radou Evropy, Evropským střediskem pro moderní jazyky, jazykovými institucemi a občany v celé Evropě vyjadřuje prostřednictvím různých akcí podporu jazykové rozmanitosti a studiu jazyků.

Prostřednictvím svých vzdělávacích programů EU vždy podporovala a bude i nadále podporovat financování projektů týkajících se výuky jazyků. Na jazykové vzdělávání a jazykovou rozmanitost byla vyčleněna část prostředků z Programu celoživotního učení (2007–2013). Tyto prostředky byly určeny na podporu sítí, které přispívají k rozvoji jazykové politiky, a také mnohostranných projektů, které vedly ke vzniku učebních materiálů pro studium jazyků a zpřístupnily je velkým skupinám uživatelů.

Mezi priority současného programu Erasmus+ (2014–2020) patří podpora výuky jazyků a jazykové různorodosti. Všechny jazyky mohou být podporovány prostřednictvím projektů a strategických partnerství, která částečně financuje program Erasmus+. Příklady jazykových projektů lze nalézt v této databázi.

Evropský kulturní program Kreativní Evropa podporuje literární překlad. Snaží se zpřístupnit literární díla většímu počtu lidí a zachovat tak jazykovou rozmanitost EU.