Õpetajakutse

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et tõsta õpetamise taset ja suurendada toetust õpetajakutsele. Selleks soodustatakse teabe ning kogemuste vahetamist poliitikakujundajate vahel.

Millega on tegemist?

Euroopa õpetajate ja koolijuhtide teadmised, oskused ja hoiakud on ülimalt olulised. Nende kvalifikatsioonil ja professionaalsusel on otsene mõju sellele, kui hästi õpilased koolis edasi jõuavad.

Õpetajatele, koolijuhtidele ja õpetajate koolitajatele esitatavad nõudmised on väga kõrged. Neilt oodatakse suurimat panust sellesse, et kõik õppurid saaksid kvaliteetse hariduse. Et seda teha, peavad nad hoolitsema ka iseenda pädevuse eest. Hädavajalikud on nii parima kvaliteediga põhikoolitus ja pidev ametialane täiendamine kui ka õpetajate toetamine kogu nende karjääri vältel.

Paljudes ELi riikides pidurdab koolihariduse kvaliteeti õpetajakutse maine langus ja personalinappus. Enamik riike püüab seetõttu selle nõudliku elukutse esindajaid motiveerida ja toetada ning samal ajal meelitada koolidesse tööle rohkem sobivaid kandidaate.

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et tõsta õpetamise taset ja suurendada toetust õpetajakutsele. Selleks soodustatakse teabe ning kogemuste vahetamist poliitikakujundajate vahel. Liikmesriikide ja huvirühmade organisatsioonide esindajatest koosnev Euroopa ekspertide töörühm kohtub korrapäraselt, et uurida õpetajate ja koolijuhtidega seotud strateegiaaspekte, arutada ühiseid probleeme ja vahetada häid tavasid.

Mida on seni saavutatud?

ELi töörühmad on koostanud poliitikakujundajatele suunised erinevate õpetajakutsega seotud teemade kohta. Suunised sisaldavad nii laiapõhjalisi üldiseid põhimõtteid poliitika väljatöötamiseks kui ka rohkelt konkreetseid näiteid kõikjalt Euroopast.