Τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση του επιπέδου της διδασκαλίας αλλά και της υποστήριξης προς τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων.

Περί τίνος πρόκειται;

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός τους έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις των εκπαιδευομένων στο σχολείο.

Οι απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων και τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών είναι υψηλές, καθώς αυτοί καλούνται να παίξουν βασικό ρόλο στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους τους εκπαιδευομένους. Για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί γι΄ αυτούς μια υψηλού επιπέδου αρχική εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση, καθώς και υποστήριξη καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η μείωση του κύρους του επαγγέλματος και η έλλειψη προσωπικού περιορίζουν την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης σε πολλές χώρες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν το προσωπικό, ώστε να διαπρέπει σε αυτά τα απαιτητικά επαγγέλματα και, ταυτόχρονα, να προσελκύουν ευρύτερο φάσμα κατάλληλων υποψηφίων για τις θέσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση του επιπέδου της διδασκαλίας αλλά και της υποστήριξης προς τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων. Μια ομάδα εργασίας Ευρωπαίων ειδικών που προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών μελών και οργανισμούς ενδιαφερομένων συνεδριάζει σε τακτική βάση και εξετάζει συγκεκριμένες πτυχές των πολιτικών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, συζητά κοινές προκλήσεις και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Οι ομάδες εργασίας της ΕΕ έχουν εκδώσει οδηγίες προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με μια σειρά θεμάτων που συνδέονται με τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα. Οι οδηγίες αυτές συνδυάζουν γενικές και καθολικές αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών με ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων παραδειγμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη.