Kvalitetssäkring

Bra system för kvalitetssäkring behövs för ökad öppenhet och tillit mellan olika länder. Det underlättar också studenternas rörlighet i hela EU eftersom deras gymnasiebetyg och utlandsstudier erkänns överallt.

Vad handlar det om?

Skolan har utvecklats mot ökad decentralisering och autonomi. Om skolorna får bestämma mer över sitt arbete, sin organisation och sina resurser kan de bättre anpassa verksamheten till sina specifika behov och lokala förhållanden. Skolorna måste dock kunna planera effektivt och styra sin utveckling. De måste också visa att de tar sitt ansvar inför föräldrar, lokalsamhällen och utbildningsmyndigheter. Pisaundersökningarna visar att eleverna lyckas bättre i skolor som förenar autonomi med ansvar. För att samspelet mellan autonomi och ansvar ska fungera behövs bra system för kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkringssystemen kan se väldigt olika ut i EU, men de måste alla lösa hur man ska

  • sätta upp mål och mäta framstegen för utbildningssystemen och studenternas lärande
  • anpassa kvalitetssäkringen till utbildningssystem som är alltmer decentraliserade och har flera nivåer
  • främja dialog och en kultur av tillit bland skolans aktörer
  • prioritera personal och ekonomiska resurser.

Bra system för kvalitetssäkring behövs för ökad öppenhet och tillit mellan olika länder. Det underlättar också studenternas rörlighet i hela EU eftersom deras gymnasiebetyg och utlandsstudier erkänns överallt.</p>

Kommissionen hjälper EU-länderna att utveckla sina kvalitetssäkringssystem genom att underlätta erfarenhetsutbyten. En arbetsgrupp med experter från EU-ländernas regeringar och olika intresseorganisationer träffas regelbundet för att granska politiska åtgärder för kvalitetssäkring, diskutera gemensamma utmaningar och utbyta god praxis.

Vad har man gjort hittills?

EU:s arbetsgrupp har tagit fram råd för beslutsfattare om kvalitetssäkring för skolutveckling. I ett meddelande om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet (2017) föreslår kommissionen hur man kan förbättra skolan och kvalitetssäkringen. Ett åtföljande arbetsdokument från kommissionen beskriver forskningsresultat och EU:s insatser inom skolpolitiken.