Zabezpečovanie kvality

Vytvorenie spoľahlivých systémov zabezpečovania kvality na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je pre zvýšenie transparentnosti a dôvery medzi krajinami kľúčové. Je to mimoriadne dôležité pre uľahčenie mobility študentov v celej Európe prostredníctvom vzájomného uznávania dokladov o ukončení sekundárneho vzdelávania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí.

O čo ide?

V súčasnosti prevláda trend k decentralizácii a zvýšenej samostatnosti škôl. Vyššia samostatnosť v oblasti školskej praxe a organizácie alebo pri využívaní finančných zdrojov dáva školám viac možností prispôsobiť sa svojim konkrétnym potrebám a miestnym podmienkam. Prínosy samostatnosti však závisia od schopnosti škôl účinne plánovať a riadiť svoj vlastný rozvoj, ako aj od miery zodpovednosti, ktorú majú voči rodičom, miestnym komunitám a vzdelávacím orgánom. Z výsledkov Programu pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA) vyplýva, že samostatnosť škôl vedie k lepšiemu dosahovaniu základných zručností, ak sa spája so zodpovednosťou. Súhra medzi samostatnosťou škôl a zodpovednosťou si však vyžaduje spoľahlivý systém zabezpečovania kvality.

Systémy zabezpečovania kvality sa v rámci Európy výrazne líšia, ale mnohé výzvy, ktorým čelia, sú rovnaké. K týmto výzvam patrí:

  • ako stanoviť ciele a merať pokrok vo vzdelávacích systémoch a vzdelávaní študentov,
  • ako navrhnúť zabezpečovanie kvality pre čoraz decentralizovanejšie a mnohoúrovňové vzdelávacie systémy,
  • ako podporovať dialóg a kultúru dôvery medzi zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania,
  • ako stanoviť priority v oblasti ľudských a finančných zdrojov.

Vytvorenie spoľahlivých systémov zabezpečovania kvality na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je pre zvýšenie transparentnosti a dôvery medzi krajinami kľúčové. Je to mimoriadne dôležité pre uľahčenie mobility študentov v celej Európe prostredníctvom vzájomného uznávania dokladov o ukončení sekundárneho vzdelávania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí.

Európska komisia podporuje krajiny EÚ pri ďalšom rozvoji ich systémov zabezpečovania kvality uľahčovaním vzájomného učenia. Pracovná skupina európskych odborníkov z vlád členských štátov a zástupcov organizácií zainteresovaných strán sa pravidelne stretáva, aby posudzovala osobitné aspekty politík súvisiacich so zabezpečovaním kvality, diskutovala o spoločných problémoch a vymieňala si osvedčené postupy.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

Pracovná skupina EÚ vypracovala pre tvorcov politík usmernenia v oblasti zabezpečovania kvality pre rozvoj škôl. Európska komisia vo svojom oznámení o rozvoji školstva a excelentnej výučbe (2017) načrtáva oblasti pre opatrenia na zlepšenie školského vzdelávania vrátane zabezpečovania kvality. Sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie poskytuje užitočný pohľad na vedecké dôkazy a výsledky práce na úrovni EÚ v oblasti politík školského vzdelávania.