Kwaliteitsborging

Het opbouwen van sterke kwaliteitsborgingsmechanismen op nationaal en regionaal niveau is essentieel voor meer transparantie en vertrouwen tussen de landen. Dit is van cruciaal belang voor de mobiliteit van leerlingen in heel Europa door middel van wederzijdse erkenning van middelbareschooldiploma’s en de resultaten van leerperioden in het buitenland.

Waar gaat het over?

De laatste tijd is er een belangrijke tendens naar decentralisatie en meer autonomie van scholen. Door scholen meer autonomie te geven over hun praktische werking en organisatie of over de manier waarop geld wordt gebruikt, krijgen zij meer mogelijkheden om in te spelen op hun specifieke behoeften en de plaatselijke context. De voordelen van autonomie zijn echter afhankelijk van het vermogen van scholen om doeltreffend te plannen en hun eigen ontwikkeling te beheren, en van de mate waarin zij verantwoording afleggen aan ouders, plaatselijke gemeenschappen en onderwijsinstanties. Uit de PISA-resultaten blijkt dat de autonomie van scholen tot betere verwerving van basisvaardigheden leidt indien zij wordt gecombineerd met verantwoordingsplicht. De wisselwerking tussen de autonomie en de verantwoordingsplicht van scholen vereist sterke, maar flexibele kwaliteitsborgingsmechanismen.

De kwaliteitsborgingsmechanismen lopen in Europa sterk uiteen, maar hebben enkele gemeenschappelijke aspecten, zoals:

  • vaststellen van doelstellingen en meten van de vooruitgang van onderwijsstelsels en leerprestaties
  • aanpassing aan de in toenemende mate gedecentraliseerde en meerlagige onderwijsstelsels
  • stimulering van dialoog en een klimaat van vertrouwen bij de belanghebbenden in het onderwijs
  • prioriteiten stellen bij personele en financiële middelen

Het opbouwen van sterke kwaliteitsborgingsmechanismen op nationaal en regionaal niveau is essentieel voor meer transparantie en vertrouwen tussen de landen. Dit is van cruciaal belang voor de mobiliteit van leerlingen in heel Europa door middel van wederzijdse erkenning van middelbareschooldiploma’s en de resultaten van leerperioden in het buitenland.

De Europese Commissie steunt de EU-landen in de verdere ontwikkeling van hun mechanismen voor kwaliteitsborging door wederzijds leren te faciliteren. Een werkgroep van Europese deskundigen van de nationale overheden en stakeholderorganisaties komt regelmatig bijeen om te overleggen over beleidsaspecten die van belang zijn voor kwaliteitsborging en over gemeenschappelijke uitdagingen, en om goede werkwijzen uit te wisselen.

Wat is er al gedaan?

De EU-werkgroep heeft richtsnoeren opgesteld voor beleidsmakers over kwaliteitsborging voor de ontwikkeling van scholen. In een mededeling over de ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs (2017) schetst de Commissie actiegebieden voor verbetering van het schoolonderwijs, waaronder kwaliteitsborging. Een begeleidend werkdocument biedt nuttige inzichten in onderzoeksresultaten en resultaten van EU-maatregelen op het vlak van schoolonderwijsbeleid.