Kvalitātes nodrošināšana

Lai uzlabotu pārredzamību un uzticēšanos valstu starpā, būtiska nozīme ir spēcīgām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām valstu un reģionālajā līmenī. Tas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai palielinātu izglītojamo mobilitāti visā Eiropā, pateicoties vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu savstarpējai atzīšanai.

Par ko ir runa

Nozīmīga jaunākā tendence ir virzība uz decentralizāciju un skolu lielāku autonomiju. Piešķirot skolām lielāku autonomiju attiecībā uz skolas praktisko darbību un organizāciju vai attiecībā uz finanšu līdzekļu izmantošanu, katrai skolai ir lielāka iespēja pielāgoties savām konkrētajām vajadzībām un vietējiem apstākļiem. Tomēr ieguvumi no autonomijas ir atkarīgi no pašu skolu spējas efektīvi plānot un vadīt savu attīstību, kā arī no tā, cik lielā mērā skolai ir pārskatatbildība pret vecākiem, vietējo kopienu un izglītības iestādēm. Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) rezultāti rāda, ka skolas autonomija kopā ar pārskatatbildību palīdz sasniegt labāku pamatprasmju līmeni. Vienlaikus mijiedarbība starp skolas autonomiju un pārskatatbildību rada nepieciešamību pēc stiprām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas Eiropā ir ļoti atšķirīgas, tomēr tām ir kopīgi risināmi jautājumi. Piemēram,

  • kā noteikt mērķus un mērīt progresu izglītības sistēmās un saistībā ar skolēnu mācīšanos,
  • kā izstrādāt kvalitātes nodrošināšanu arvien decentralizētākās daudzlīmeņu izglītības sistēmās,
  • kā veicināt dialogu un uzticēšanās kultūru starp ieinteresētajām personām izglītības jomā, un
  • kā noteikt finanšu līdzekļu un cilvēkresursu prioritātes.

Lai uzlabotu pārredzamību un uzticēšanos valstu starpā, būtiska nozīme ir spēcīgām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām valstu un reģionālajā līmenī. Tas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai palielinātu izglītojamo mobilitāti visā Eiropā, pateicoties vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu savstarpējai atzīšanai.

Eiropas Komisija, veicinot mācīšanos vienam no otra, palīdz dalībvalstīm pilnveidot to kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Eiropas ekspertu darba grupa, ko veido ES valstu valdību un ieinteresēto organizāciju pārstāvji, regulāri tiekas, lai izskatītu ar kvalitātes nodrošināšanu saistītas politikas konkrētus aspektus, apspriestu kopīgās problēmas un apmainītos ar labu praksi.

Līdz šim paveiktais

ES darba grupa ir izstrādājusi politikas veidotājiem adresētas vadlīnijas par kvalitātes nodrošināšanu skolu attīstībai. Paziņojumā “Skolu attīstība un izcila mācīšana” (2017) Eiropas Komisija ieskicē jomas, kurās vajadzīga rīcība, lai uzlabotu skolu izglītību, tostarp kvalitātes nodrošināšanu. To papildina Komisijas dienestu darba dokuments, kurā ir noderīgas atziņas par pētījumiem un ES līmeņa darbu jautājumā par skolu izglītības politiku.