Kokybės užtikrinimas

Siekiant tarp šalių didinti skaidrumą ir pasitikėjimą, būtina sukurti tvirtas kokybės užtikrinimo sistemas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Tai labai svarbu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas moksleivių judumui visoje Europoje, tarpusavyje pripažįstant vidurinio ugdymo diplomus ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatus.

Bendroji informacija

Decentralizacija ir savarankiškesnės mokyklos – svarbi nauja tendencija. Suteikus mokykloms daugiau savarankiškumo spręsti dėl mokyklos praktikos ir organizavimo arba dėl savo finansinių išteklių naudojimo, jos įgyja daugiau galimybių prisitaikyti prie savo konkrečių poreikių ir vietos aplinkybių. Tačiau savarankiškumo nauda priklauso nuo mokyklų gebėjimo veiksmingai planuoti ir valdyti savo raidos procesus, taip pat nuo to, kiek atskaitingos jos yra mokinių tėvams, vietos bendruomenėms ir švietimo institucijoms. Iš Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) rezultatų matyti, kad kai mokyklos savarankiškumas derinamas su atskaitomybe, joje mokiniai geriau įgyja pagrindinius įgūdžius. Tačiau siekiant suderinti mokyklos savarankiškumą ir atskaitomybę, reikalingos tvirtos kokybės užtikrinimo sistemos.

Kokybės užtikrinimo sistemų visoje Europoje yra labai įvairių, tačiau yra ir tam tikrų bendrų su jomis susijusių sunkumų, pavyzdžiui:

  • kaip nustatyti švietimo sistemų bei mokinių mokymosi tikslus ir vertinti pažangą;
  • sukurti kokybės užtikrinimo sistemą vis labiau decentralizuotoms ir daugiapakopio švietimo sistemoms;
  • skatinti suinteresuotųjų subjektų švietimo srityje dialogą ir pasitikėjimo kultūrą ir
  • teikti pirmenybę žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams.

Siekiant tarp šalių didinti skaidrumą ir pasitikėjimą, būtina sukurti tvirtas kokybės užtikrinimo sistemas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Tai labai svarbu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas moksleivių judumui visoje Europoje, tarpusavyje pripažįstant vidurinio mokslo diplomus ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatus.

Europos Komisija padeda ES šalims toliau plėtoti savo kokybės užtikrinimo sistemas sudarant palankesnes sąlygas tarpusavio mokymuisi. Iš valstybių narių vyriausybių ir suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovų sudaryta Europos ekspertų darbo grupė reguliariai susitinka nagrinėti konkrečių politikos, susijusios su kokybės užtikrinimu, aspektų, aptarti bendrų problemų ir keistis gerąja patirtimi.

Kas padaryta iki šiol?

ES darbo grupė politikos formuotojams parengė gaires dėl mokyklų raidos kokybės užtikrinimo. Komunikate dėl mokyklų raidos ir aukštos kokybės mokymo (2017 m.) Europos Komisija apibrėžia sritis, kuriose reikia imtis veiksmų gerinti mokyklinį ugdymą, įskaitant kokybės užtikrinimą. Pridedamame tarnybų darbiniame dokumente pateikiama naudingos informacijos apie tyrimų duomenis ir ES lygmens veiklos mokyklinio ugdymo politikos srityje rezultatai.