Laadunvarmistus

Vahvat kansallisen ja alueellisen tason laadunvarmistusjärjestelmät vahvistavat maiden välistä avoimuutta ja luottamusta. Se on tarpeen, jotta toisen asteen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen vastavuoroisella tunnustamisella voidaan edistää oppijoiden liikkuvuutta Euroopassa.

Taustaa

Koulumaailmassa on viime aikoina ollut vahvasti esillä suuntaus kohti koulujen hallinnon hajauttamista ja autonomian lisäämistä. Kun koulut voivat itsenäisemmin päättää omista käytännöistään ja varojen käytöstään, ne voivat paremmin ottaa huomioon omat erityispiirteensä ja paikalliset olot. Autonomian hyödyt riippuvat kuitenkin koulujen valmiuksista suunnitella ja hallinnoida omaa kehitystään sekä siitä, miten ne vastaavat toimistaan vanhemmille, paikallisyhteisöille ja opetusviranomaisille. PISA-tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulujen autonomia johtaa parempaan perusosaamiseen silloin, kun se yhdistetään vastuuvelvollisuuteen. Koulujen autonomian ja vastuullisuuden vuorovaikutus edellyttää vahvaa laadunvarmistusjärjestelmää.

Laadunvarmistusjärjestelmät vaihtelevat suuresti eri puolilla Eurooppaa, mutta niiden haasteet ovat osittain samat. Niitä ovat esimerkiksi:

  • koulutusjärjestelmien ja oppimisen tavoitteiden asettaminen ja niissä edistymisen mittaaminen
  • laadunvarmistuksen suunnittelu yhä hajautetummille ja monitasoisemmille koulutusjärjestelmille
  • koulutusalan sidosryhmien vuoropuhelun ja keskinäisen luottamuksen edistäminen
  • henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien priorisointi.

Tehokkaat kansallisen ja alueellisen tason laadunvarmistusjärjestelmät vahvistavat maiden välistä avoimuutta ja luottamusta. Se on tarpeen, jotta toisen asteen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen vastavuoroisella tunnustamisella voidaan edistää oppijoiden liikkuvuutta Euroopassa.

Euroopan komissio tukee EU-maita laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä edistämällä niiden keskinäistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa. Kouluja käsittelevä työryhmä, jonka jäseninä on EU-maiden ja koulutusalan organisaatioiden edustajia, keskustelee säännöllisesti laadunvarmistuksen osa-alueista ja haasteista sekä vaihtaa tietoa hyvistä toimintatavoista.

EU:n toimet ja asiakirjat

EU:n työryhmä on laatinut päättäjille ohjeistusta koulujen kehittämisessä tarvittavasta laadunvarmistuksesta. Komissio antoi vuonna 2017 tiedonannon koulujen kehittämisestä ja huipputason opetuksesta. Siinä esitetään mahdollisia toimia kouluopetuksen parantamiseksi ja käsitellään myös laadunvarmistusta. Tiedonantoon liittyvässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitellään aiheeseen liittyvien tutkimusten ja EU-työryhmien tuloksia.