Kvaliteedi tagamine

Tugevate kvaliteedi tagamise süsteemide väljatöötamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil on oluline, et suurendada läbipaistvust ja usaldust riikide vahel. See on esmatähtis, et hõlbustada õpirännet kogu Euroopas, tunnustades vastastikku keskkooli lõputunnistusi ja välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundeid.

Millega on tegemist?

Viimasel ajal on kiiresti liigutud detsentraliseerimise ja kooli autonoomia suurendamise suunas. Koolide suurem autonoomia koolielu korraldamisel ja rahaliste vahendite kasutamisel annab neile paremad võimalused võtta arvesse oma konkreetseid vajadusi ja kohalikku konteksti. Autonoomiast tulenev kasu sõltub aga koolide suutlikkusest oma arengut tõhusalt kavandada ja juhtida ning samuti sellest, mil määral annavad nad oma tegevusest aru lapsevanematele, kohalikele kogukondadele ja haridusasutustele. Rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) uuringu tulemused näitavad, et koolide autonoomia tagab paremad õpitulemused juhul, kui sellega kaasneb aruandekohustus. Tasakaalu saavutamine kooli autonoomia ja aruandekohustuse vahel eeldab aga tugevat kvaliteedi tagamise süsteemi.

Kvaliteedi tagamise süsteemid on Euroopas riigiti väga erinevad, kuid neis esineb ka palju ühiseid probleeme. Need on muu hulgas järgmised:

  • kuidas seada haridussüsteemidele ja õpilastele eesmärke ning mõõta nende edusamme;
  • kvaliteedi tagamine üha enam detsentraliseeritud ja mitmetasandilise haridussüsteemide puhul;
  • haridusvaldkonna sidusrühmade dialoogi ja usalduse edendamine; ning
  • inim- ja rahaliste ressursside prioriteetide seadmine.

Tugevate kvaliteedi tagamise süsteemide väljatöötamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil on oluline, et suurendada läbipaistvust ja usaldust riikide vahel. See on esmatähtis, et hõlbustada õpirännet kogu Euroopas, tunnustades vastastikku keskkooli lõputunnistusi ja välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundeid.

Euroopa Komisjon toetab ELi riike nende kvaliteedi tagamise süsteemide edasiarendamisel, hõlbustades vastastikust õppimist. Liikmesriikide valitsuste ja huvirühmade organisatsioonide esindajatest koosnev Euroopa ekspertide töörühm kohtub korrapäraselt, et uurida kvaliteedi tagamisega seotud strateegiaaspekte, arutada ühiseid probleeme ja vahetada häid tavasid.

Mida on seni saavutatud?

ELi töörühm on koostanud poliitikakujundajatele suunised kooli arengu ja kvaliteedi tagamise kohta. Euroopa Komisjon tõstis koolide arendamist ja õpetamise täiustamist käsitlevas teatises (2017) esile valdkonnad, mille puhul saaks kooliharidust (sealhulgas kvaliteedi tagamist) parandada. Sellele lisatud talituste töödokumendis on esitatud teadusuuringutest saadud kasulikku teavet ja tulemusi, mis on saavutatud ELi tasandil koolihariduse poliitikastrateegiate arendamisel.